Κατηγορίες Μελών

Κατηγορίες Μελών

Κατηγορίες Μελών

Οι κατηγορίες μελών της εταιρείας είναι οι παρακάτω:

Α. Τακτικά μέλη:

Μπορούν να γίνουν αυτοί οι οποίοι:

 • Έχουν βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση του αθλητισμού.
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου στη φυσική αγωγή και συγχρόνως έχουν πτυχίο σε θέμα σχετικό με τη διοίκηση.
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου στη φυσική αγωγή και συγχρόνως έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε θέμα σχετικό με τη διοίκηση.
 • Είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη φυσική αγωγή και συγχρόνως έχουν πτυχίο σε θέμα σχετικό με τη διοίκηση.
 • Είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη φυσική αγωγή και συγχρόνως έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε θέμα σχετικό με τη διοίκηση.
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σε θέμα σχετικό με τη διοίκηση.
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου στη φυσική αγωγή ή σε θέμα σχετικό με τη διοίκηση και συγχρόνως έχουν πέντε (5) χρόνια αποδεδειγμένη υπηρεσία στη διοίκηση αθλητικού οργανισμού.
 • Είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη φυσική αγωγή ή σε θέμα σχετικό με τη διοίκηση και συγχρόνως έχουν πέντε (5) χρόνια αποδεδειγμένη υπηρεσία στη διοίκηση αθλητικού οργανισμού.
 • Είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου επιστήμης σχετικής με την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού.

 

* Στην περίπτωση που κάποιο πτυχίο έχει αποκτηθεί σε χώρα του εξωτερικού είναι απαραίτητο να υποβληθεί η αναγνώριση του από το αρμόδιο κρατικό όργανο (ΔΟΑΤΑΠ).

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα: α) λόγου στο Δ.Σ. και β) λόγου και ψήφου στη Γ.Σ.

 

Β. Έκτακτα μέλη

Μπορούν να γίνουν αυτοί οι οποίοι:

 • Είναι στη διαδικασία απόκτησης τίτλου, ως φοιτητές, σε μία από τις επιστήμες της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού από οποιοδήποτε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, ή του εξωτερικού.
 • Εργάζονται σε σχετικούς με την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού φορείς και το αντικείμενο εργασίας τους είναι σχετικό με την επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού και επιθυμούν να προωθήσουν τους σκοπούς της εταιρείας.
 • Έχουν υπηρετήσει στις θέσεις που προβλέπει η επόμενη παράγραφος (Επίτιμα μέλη) και δεν έχουν πια την ιδιότητα του επίτιμου μέλους.

 

Τα έκτακτα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ.

 

Γ. Επίτιμα μέλη

Μπορούν να γίνουν αυτοί οι οποίοι:

Έχουν επιδείξει ιδιαίτερα σημαντική δράση σε θέματα σχετικά με την προαγωγή της επιστημονικής οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Ως τέτοια θεωρούνται τα πρόσωπα που κατέχουν τις θέσεις του Υφυπουργού Αθλητισμού, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, του Διευθυντή Αθλητισμού της ΓΓΑ, του Προέδρου της ΕΟΕ, του Γενικού Διευθυντή της ΕΟΕ, του Προέδρου της ΔΟΑ, του Διευθυντή της ΔΟΑ και του Διευθυντή Αθλητισμού του ΥΠΑΙΠΘΑ, για όσο διάστημα κατέχουν τις θέσεις αυτές. Όταν δεν τις κατέχουν πια, μπορούν να εγγραφούν στην εταιρεία ως έκτακτα μέλη.

Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ.

 

Δ. Συνεργαζόμενοι φορείς

Μπορεί να είναι οι οργανισμοί με σκοπούς συναφείς με αυτούς της εταιρείας.

Ένας εκπρόσωπος από τον κάθε συνεργαζόμενο φορέα έχει δικαίωμα λόγου στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ.

 

 * Η διοίκηση περιγράφεται στο άρθρο 1.2 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr