• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2006 Τόμος: 3 Τεύχος: 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 3(1)

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2006 Τόμος: 3 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Αθανάσιος Κουστέλιος
Σελίδες: 1-1

Περίληψη:
Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο πρώτο τεύχος του 2005 του περιοδικού ‘ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ’. Το τεύχος αυτό αποτελεί μια ειδική έκδοση αφιερωμένη στη δομή, οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ.). Περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα που αναφέρονται σε όλο το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης. Τα άρθρα αυτά προέκυψαν από την υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος που ανατέθηκε από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, μέσω της Κ.Ε.Α.Τ., στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Προπονητικής και Αθλητικής Απόδοσης.Αθλητικά Σχολεία στο Διεθνή Χώρο

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2006 Τόμος: 3 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Ελευθέριος Κέλλης , Παναγιώτης Ιωακειμίδης , Ανδρέας Ζαφειρίδης , Βασιλική Μάνου , Βασίλης Γεροδήμος & Σπύρος Κέλλης
Σελίδες: 2-38

Περίληψη:
Η ιδέα για μια ειδική αντιμετώπιση των νεαρών ταλαντούχων αθλητών ξεκίνησε από τα μέσα του 19ου αιώνα. Τα πιο γνωστά συστήματα είναι αυτά της Σοβιετικής Ένωσης, της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Σε όλα τα συστήματα, στόχος ήταν η δημιουργία μαθητών - αθλητών που θα διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο. Στις χώρες τις ανατολικής Ευρώπης (Ανατολική Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία) και τη Σοβιετική ένωση, η ανίχνευση ξεκινούσε από τις μικρές τάξεις του Δημοτικού σχολείου όπου οι επιλεγμένοι αθλητές κατευθύνονταν σε αθλητικά σχολεία, σχολές ή οικοτροφεία. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος ανίχνευσης, ήταν ο ενιαίος προπονητικός και αγωνιστικός σχεδιασμός και η κεντρικά καθοδηγούμενη διαδικασία αλλά και η στενή και διαρκής σύνδεση του σχολικού με τον εξωσχολικό αθλητισμό. Ένα από τα πιο γνωστά σύγχρονα συστήματα εφαρμόζεται στη Φινλανδία. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αποκέντρωση, η εξειδίκευση σχολείων σε ορισμένα αθλήματα, η διευκόλυνση στην πρόσβαση των αθλητών – μαθητών στα σχολεία και η υψηλή χρηματοδότηση. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση εφαρμόζεται στην Αυστραλία, όπου δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αθλητικών σχολείων αλλά εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα με στόχο τον ευνοϊκότερο συνδυασμό αθλητισμού και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Συμπερασματικά, η ανασκόπηση των συστημάτων αθλητικών σχολείων στο διεθνή χώρο δείχνει ότι βάση ενός συστήματος είναι η αναγνώριση και η αντιμετώπιση του αθλητικού ταλέντου ως ένα χαρισματικό άτομο, που πρέπει να αξιοποιηθεί, η αυστηρή επιλογή των εισακτέων μαθητών, η ίδρυση και λειτουργία αυτόνομων αθλητικών σχολείων και η ανάγκη για διαρκή επιστημονική υποστήριξη των αθλητών υψηλού επιπέδου.


Αθλητικά Σχολεία στην Ελλάδα. Νομοθετικό Πλαίσιο των Τ.Α.Δ. Από την Ίδρυση τους εως Σήμερα

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2006 Τόμος: 3 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Βασιλική Μάνου, Βασίλης Γεροδήμος, Πλούταρχος Σαρασλανίδης, Ανδρέας Ζαφειρίδης, Παναγιώτης Ιωακειμίδης , Ελευθέριος Κέλλης & Σπύρος Κέλλης
Σελίδες: 39-81

Περίληψη:
Με την εξάπλωση των κέντρων άθλησης και ψυχαγωγίας σε πολλές χώρες, οι διευθυντές κέντρων άσκησης, είναι απαραίτητο να δώσουν περισσότερη έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών και στην αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Παρόλα αυτά, ενώ ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρεται στην αντίληψη και μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών σε μονο-πολιτισμικά πλαίσια, ελάχιστες έρευνες έχουν ασχοληθεί με διαπολιτισμικές διαφορές στη προσδοκούμενη και αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών. Η παρούσα ερευνά εξετάζει τις διαφορές ανάμεσα σε Άγγλους και Έλληνες πελάτες κέντρων άσκησης, σε σχέση με τις προσδοκίες και αντιλήψεις τους για τους παράγοντες ποιότητας. 150 πελάτες, (Άγγλοι Ν = 75, Έλληνες Ν = 75) από δώδεκα συνολικά κέντρα άσκησης που πήραν μέρος στην ερευνά. Οι συμμετέχοντες συμπληρώσαν το τρίστηλη κλίμακα SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, Leonard, 1988; Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1994), υποδηλώνοντας την ελάχιστα αποδεκτή και επιθυμητή ποιότητα υπηρεσιών, καθώς και τις προσωπικές τους αντιλήψεις. Αναλύοντας στατιστικά τις διαφορές μεταξύ των δυο πληθυσμών στους παράγοντες ποιότητας, βρέθηκε πως το Ελληνικό δείγμα φανέρωσε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ελάχιστα αποδεκτής, επιθυμητής και αντιλαμβανόμενης ποιότητας από ότι το Αγγλικό στο σύνολο των παραγόντων. Είναι χρήσιμο μελλοντικές μελέτες να ερευνήσουν περαιτέρω την επίδραση της διαφορετικότητας του πολιτισμού στην ποιότητα υπηρεσιών καθώς και στις μεθόδους μέτρησης, έτσι ώστε να ωφεληθεί η αθλητική διοίκηση στις σύγχρονες μεταβολές της παγκοσμιοποίησης.


Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2006 Τόμος: 3 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Βασίλης Γεροδήμος, Ανδρέας Ζαφειρίδης , Βασιλικής Μάνου , Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Ελευθέριος Κέλλης, Αθανάσιος Κουστέλιος, Γιώργος Τζέτζης & Σπύρος Κέλλης
Σελίδες: 82-177

Περίληψη:
Τα τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ.) ιδρύθηκαν και λειτουργούν εδώ και 15 έτη στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ. Για τη διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία κατασκευάστηκαν και απευθύνθηκαν σε φορείς και πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με το θεσμό των Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ. Συγκεκριμένα στα ερωτηματολόγια κλήθηκαν να απαντήσουν οι προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι Διευθυντές των σχολείων που λειτουργούν τα Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ., οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής - προπονητές που απασχολούνται σε αυτά, καθηγητές άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ., οι μαθητές - αθλητές που φοιτούν στα Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ., καθώς επίσης και οι γονείς των μαθητών. Για την επιλογή του δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε ο πληθυσμός του σχολικού έτους 2003-04. Προκειμένου το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιήθηκε η τυχαία δειγματοληψία κατά στρώματα (στρωσιγενής δειγματοληψία) με βάση το άθλημα και τον πληθυσμό της πόλης που λειτουργούσε κάθε Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ. Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι ο θεσμός είναι σημαντικός όμως απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων αθλητικής διευκόλυνσης έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


Συμπεράσματα της Έρευνας και Προτάσεις για τον Επαναπροσδιορισμό των Στόχων και της Λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2006 Τόμος: 3 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Βασιλική Μάνου, Ανδρέας Ζαφειρίδης, Πλούταρχος Σαρασλανίδης, Βασίλης Γεροδήμος, Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Ελευθέριος Κέλλης & Σπύρος Κέλλης
Σελίδες: 178-218

Περίληψη:
Η ανάλυση και η συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας φανέρωσε σημαντικά προβλήματα τα οποία αφορούν στη διοίκηση - οργάνωση και λειτουργία, στην αθλητική εκπαίδευση και στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης. Αρχικά παρουσιάζονται συμπεράσματα και προτάσεις με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων που στηρίζονται αποκλειστικά στα αποτελέσματα και τη συζήτηση της παρούσας έρευνας. Ακολουθεί η συνθετική πρόταση της μελέτης αυτής, στην οποία προστίθενται στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία της Γ.Γ.Α. στον τομέα του αναπτυξιακού αθλητισμού και τα οποία δεν προέρχονται αποκλειστικά από την παρούσα έρευνα. Κυρίαρχο στοιχείο της συνολικής πρότασης είναι η θέσπιση ενός πλαισίου λειτουργίας του θεσμού των Αθλητικών Σχολείων και Τάξεων, το οποίο πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένους (συνολικά εννέα) βασικούς άξονες, ώστε να διασφαλισθεί η προοπτική μιας επιτυχημένης εφαρμογής του, καθώς και η βιωσιμότητα του προγράμματος.


Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ