• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2007 Τόμος: 4 Τεύχος: 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 4(1)

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2007 Τόμος: 4 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Νίκος Θεοδωράκης
Σελίδες: 1-1

Περίληψη:
Αγαπητοί συνάδελφοι, Με το τεύχος αυτό το περιοδικό μας εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο κυκλοφορίας του. Για αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους δούλεψαν, στήριξαν, ή διάβασαν το περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής και τους ανώνυμους αξιολογητές για το χρόνο που διέθεσαν, αλλά και την υποστήριξη τους. Επίσης, τους συγγραφείς που επέλεξαν τη «Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής» για να στείλουν τις μελέτες τους. Ελπίζω οι δημοσιευμένες μελέτες να είναι χρήσιμες για τους ακαδημαϊκούς του χώρου μας, τους φοιτητές / ριες και τα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού στην Ελλάδα.Sponsorship and Paralympic Games: Motives and Goals of Paralympic Major Sponsors and Reasons for Their Decision to Sponsor the Paralympic Games

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2007 Τόμος: 4 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Chris Kabitsis , Yvone Harahousou & Athanassios Kostaris
Σελίδες: 2-17

Περίληψη:
The aim of this study was to analyse how far sponsorship has gone and what shape it has taken at the Paralympic games, how Olympic Sponsorship affects Paralympic sponsorship and how it is linked with Olympic sponsorship decisions. Literature, newspaper, magazine articles and coverage on the sponsorship of the Paralympic and Olympic Games were reviewed. A number of in-depth interviews were conducted with executive members of major Sponsoring Companies/organizations and the SPOC sponsorship department. They were asked questions regarding the motives that led them to associate themselves with the Paralympic Games, expected gains, the financial factors involved, the support of the sponsorship through advertising, the relation with the Olympic involvement and in if they believe that their financial contribution will enhance their image and add to their profits. The findings of the study suggest that there is a slight different nature of sponsorship involvement in the Paralympic Games. There is an interest for niche markets or defined target markets for the Paralympics, but more strongly the Paralympic movement offers -because of its ethical integrity- a strong vehicle in order to reach families, older people and children, and to present the company as a responsible corporate citizen. The Paralympic Games do not get the appropriate sponsorship according to their size, because the exposure of the Paralympic Games and especially Paralympic athletes in the media appear minimally. The inconsiderable small cost in comparison with the Olympic Games is an important reason to obtain sponsorship, while most of the sponsoring companies/organizations consider it as a good investment. The main conclusions drawn were that the Paralympic Games attract sponsorship on a different basis than the Olympic Games. Most sponsors are more concerned about corporate citizenship matters, social image in the community and company profile than in immediate commercial benefits. The strength of Paralympic sponsorship seems to be the integrity of image that it offers which has a very high impact on some populations. Its weakness is the limited promotion the sponsors can get because of the limited media coverage. Sponsoring companies show a big interest in Paralympic sponsorship once they are informed and educated about its opportunities.


Η Επίδραση του Φύλου, της Ηλικίας και της Προϋπηρεσίας στην Επαγγελματική Ικανοποίηση των Προπονητών / ριών Αντισφαίρισης

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2007 Τόμος: 4 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Σαλονικίδης, Αμαλία Δράκου & Κωνσταντίνος Κουκουρής
Σελίδες: 18-35

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ρόλου που παίζει το φύλο, η ηλικία, και η προϋπηρεσία στην επαγγελματική ικανοποίηση των προπονητών/ριών αντισφαίρισης. Επιμέρους στόχος ήταν η εκτίμηση του επιπέδου της επαγγελματικής τους ικανοποίησης. Το δείγμα αποτέλεσαν 85 έμμισθοι/ες προπονητές/ριες αντισφαίρισης. Χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Προπονητικής Ικανοποίησης (Coach Satisfaction Scale – CSS) (Δράκου, 2006), που μετράει την ικανοποίηση από: α) τον άμεσο προϊστάμενο, β) τις τακτικές του αθλητικού σωματείου, γ) τη φύση της προπονητικής, δ) τους συναδέλφους, ε) τις συνθήκες προπόνησης, στ) το μισθό, ζ) την απόδοση των αθλητών/ριών, η) την κοινωνική διάσταση της προπονητικής και θ) την επαγγελματική εξέλιξη. Χρησιμοποιήθηκαν πολυμεταβλητές αναλύσεις διακύμανσης MANOVA και t - test για ανεξάρτητες μετρήσεις, για την ανίχνευση διαφορών σε σχέση με την ηλικία, την προϋπηρεσία και το φύλο αντιστοίχως. Σε γενικές γραμμές οι προπονητές ήταν ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Δήλωσαν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τη φύση της προπονητικής, την κοινωνική διάσταση της προπονητικής και τις σχέσεις τους με τους συναδέλφους τους, ήταν μέτρια ικανοποιημένοι από τον προϊστάμενό τους, την απόδοση των αθλητών τους και το μισθό τους, ακόμη λιγότερο ικανοποιημένοι από τις τακτικές του σωματείου στο οποίο εργάζονται και τις συνθήκες προπόνησης που αντιμετωπίζουν, ενώ εξέφρασαν δυσαρέσκεια μόνο ως προς τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάστασης προτείνονται κυρίως προς την Ε.Φ.Ο.Α. δράσεις για την αναβάθμιση του επαγγέλματός τους, για τη στελέχωσή της με ειδικούς από το χώρο του μάνατζμεντ, καθώς και βελτίωση των διαθέσιμων υποδομών.


Αξιολόγηση των Οφελών και της Αυτοαποτελεσματικότητας Μαθητών σε Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2007 Τόμος: 4 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Γεώργιος Τζέτζης
Σελίδες: 36-47

Περίληψη:
Η οργάνωση προγραμμάτων άσκησης στοχεύει στην αξιολόγηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να ενισχυθεί η παρακίνηση αυτών των προγραμμάτων. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάπτυξη ερωτηματολογίου με στόχο την αξιολόγηση των οφελών που αφορούν τη συμμετοχή μαθητών γυμνασίου σε κινητικές δραστηριότητες και της αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Επιμέρους σκοποί της έρευνας ήταν η σύγκριση των παραγόντων σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά φύλου και ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 374 μαθητές Α’, Β’, και Γ’ τάξεων γυμνασίου, ηλικίας 12 -15 ετών. Ερωτηματολόγια από τη βιβλιογραφία τροποποιήθηκαν ώστε να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον. Έγινε διερευνητική παραγοντική ανάλυση και ανάλυση αξιοπιστίας α του Cronbach και αποδείχθηκε η εγκυρότητα και αξιοπιστία των κλιμάκων. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι στον παράγοντα «οφέλη» αναδείχθηκαν οι διαστάσεις «φυσική κατάσταση», «κοινωνικότητα» και «υγεία». Από τον παράγοντα «αυτοαποτελεσματικότητα» αναδείχθηκαν οι διαστάσεις «μετακίνηση», «υποχρεώσεις - συνθήκες», και «εσωτερικά συναισθήματα». Από τη σύγκριση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, φάνηκε ότι τα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια θεώρησαν πιο σημαντικό όφελος την «κοινωνικότητα» και τις διαστάσεις της αυτοαποτελεσματικότητας «υποχρεώσεις - συνθήκες» και «εσωτερικά συναισθήματα». Από τη σύγκριση των ηλικιακών ομάδων φάνηκε ότι τα μικρότερα παιδιά (12 ετών) θεώρησαν σημαντικότερη τη διάσταση της αυτοαποτελεσματικότητας «μετακίνηση», ενώ θεώρησαν μεγαλύτερο όφελος τη βελτίωση της «φυσικής κατάστασης». Ο έλεγχος των παραγόντων αυτών μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση οργάνωσης των προγραμμάτων και στην αύξηση της κινητικής συμμετοχής των μαθητών γυμνασίου.Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ