• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2009 Τόμος: 6 Τεύχος: 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 6(2)

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2009 Τόμος: 6 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Νίκος Θεοδωράκης
Σελίδες: 1-2

Περίληψη:
Αγαπητοί συνάδελφοι, Με το δεύτερο τεύχος του 2009 κλείνει ένας κύκλος δύο ετών παρουσίας μου ως υπεύθυνου σύνταξης του περιοδικού Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της συντακτικής επιτροπής και όλους τους αξιολογητές που συνέβαλλαν εθελοντικά με τις επιστημονικές γνώσεις τους στην αδιάλειπτη έκδοση του περιοδικού της Εταιρείας μας. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συγγραφείς που έστειλαν τις εργασίες τους στο περιοδικό μας, να συγχαρώ όσους δημοσίευσαν σε αυτό, αλλά και να ζητήσω την κατανόηση από όσους δεν έλαβαν θετικές απαντήσεις από τη διαδικασία της ανώνυμης αξιολόγησης των εργασιών. Στα δύο αυτά χρόνια το περιοδικό απέκτησε καινούριο site στο διαδίκτυο, απέκτησε ISSN, και κατάφερε να εκδίδει με συνέπεια επιστημονικές μελέτες από όλο το φάσμα του αθλητισμού και της αναψυχής. Ελπίζω τα άρθρα που δημοσιεύθηκαν να είναι χρήσιμα και να αξιοποιηθούν από τους συναδέλφους και τους φοιτητές/τριες της Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής.Βιώματα Συμπεριφορών και Τρόπων Επικοινωνίας Προπονητών και Προπονητριών στα Πλαίσια Συνεργασίας τους με Αθλήτριες

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2009 Τόμος: 6 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Άννα Κουρτεσοπούλου και Θάνος Κριεμάδης
Σελίδες: 3-19

Περίληψη:
ΈΣκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις Ελληνίδων αθλητριών με άνδρες και γυναίκες προπονητές, όσον αφορά τρόπους επικοινωνίας και τις συμπεριφορές που εκδηλώνονται στη συνεργασία τους Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 181 αθλήτριες, όπου το 38,7% είχε συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες, το 51,4% σε εθνικό επίπεδο, το 2,8% σε τοπικό και το 7,2% σε επίπεδο συλλόγου. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 15 έως 35 χρόνια και ο μέσος όρος προπονήσεων ανά εβδομάδα ήταν 5,5 φορές (Τ.Α. = 1,93). Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την συμπλήρωση γραπτού ερωτηματολογίου. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι αθλήτριες νιώθουν περισσότερη άνεση στη σχέση τους με προπονήτριες, ενώ ο παράγοντας «αγωνιστικό επίπεδο» έδειξε να διαφοροποιεί το βαθμό αντίληψης των συμπεριφορών που εκδηλώνονται από προπονητές και προπονήτριες. Πιο συγκεκριμένα οι ελίτ αθλήτριες υποστηρίζουν ότι ‘οι προπονήτριες νοιάζονται περισσότερο από τους προπονητές για τις αθλήτριες σαν άτομα’ (χ2 (1, Ν = 103) = 6.83, p = .009) ενώ ‘είναι πιο δύσκολο να επικοινωνήσεις με προπονήτριες από ό,τι με προπονητές’ (χ2 (1, Ν = 99) = 5.73, p = .017). Ως προς τα βιώματα συμπεριφορών προπονητών/τριών διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο ανάμεσα σε ελίτ και μη ελίτ αθλήτριες όσο και ανάμεσα σε αθλήτριες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Συμπερασματικά, οι προπονητές στα μάτια των αθλητριών δείχνουν πιεστικοί για υψηλή απόδοση, σκληροί/απότομοι στη χρησιμοποίηση γλώσσας αλλά και καλοί στην επικοινωνία με τις αθλήτριες. Αντίστοιχα οι προπονήτριες «φωνάζουν» αρκετά, επιτρέπουν την επιρροή των αθλητριών στη λήψη αποφάσεων και διαθέτουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις αυτές και τα βιώματα των αθλητριών διαφαίνεται μια αναγκαιότητα ίσως επαναπροσδιορισμού και βελτίωσης του τρόπου επικοινωνίας αλλά και των διαφόρων ηγετικών δεξιοτήτων των προπονητών και προπονητριών δια μέσω εκπαίδευσης.


Διαφορές στα Επίπεδα Επαγγελματικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2009 Τόμος: 6 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Σταυρούλα Αμαραντίδου και Αθανάσιος Κουστέλιος
Σελίδες: 20-33

Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα: α)κατέγραψε τους σημαντικότερους λόγους που αναστέλλουν την συμμετοχή φοιτητών/τριών, σε Προγράμματα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού που υλοποιούνται στη φύση και β) διερεύνησε πιθανές διαφορές στους ανωτέρω λόγους, μεταξύ φοιτητών/φοιτητριών που συμμετείχαν και φοιτητών/φοιτητριών που δεν συμμετείχαν. Στην έρευνα έλαβαν μέρος τριακόσιοι φοιτητές /φοιτήτριες (Ν=300) από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών από τέσσερεις διαφορετικές σχολές. Για την καταγραφή των λόγων αναστολής συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris et al (1998) κατόπιν τροποποίησής του στην Ελληνική γλώσσα (Κουθούρης και συν, 2005). Η αξιοπιστία του οργάνου κρίθηκε ικανοποιητική (Cronbach»s α=.87). Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ως σημαντικότερους ανασταλτικούς λόγους προς την συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών σε υπαίθρια προγράμματα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού και συγκεκριμένα στη δραστηριότητα της χιονοδρομίας αναψυχής: 1ον την «έλλειψη χρόνου λόγω σπουδών» (Μ=5.0 SD=1.8), 2ον την «χαμηλή προτεραιότητα» (Μ=4.9, SD=1.9), 3ον το «υψηλό κόστος συμμετοχής», (Μ=4.6, SD=1.8). Ακόμη διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ φοιτητών/φοιτητριών που συμμετείχαν και αυτών που δεν συμμετείχαν στα συγκεκριμένα προγράμματα σε όλους τους ανασταλτικούς λόγους (t=6.9, p<.001). Τα αποτελέσματα συζητούνται με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλων Πανεπιστημιακών προγραμμάτων υπαίθριας αναψυχής και ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών/τριών σε αντίστοιχες χειμερινές δραστηριότητες.


Η Επίδραση ενός Προγράμματος Αγωγής Υπαίθρου σε Ατομικές & Ομαδικές Δεξιότητες Συμμετεχόντων Μαθητών/τριών

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2009 Τόμος: 6 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Νικόλαος Φουσέκης και Χαρίλαος Κουθούρης
Σελίδες: 34-49

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης ενός προγράμματος, Αγωγής Υπαίθρου σε διαφορετικές ατομικές και ομαδικές δεξιότητες συμμετεχόντων μαθητών/τριων. Συγκεκριμένα η διερεύνηση διαφοροποίησης της αντίληψης των μαθητών/τριων σε δέκα καθορισμένες ατομικές και ομαδικές δεξιότητες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους: α) σε ένα ‘τυπικό’ περιβαλλοντικό πρόγραμμα ή β) σε ένα ‘εμπλουτισμένο’ περιβαλλοντικό πρόγραμμα. με την υπαίθρια δραστηριότητα του «προσανατολισμού» (πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου). Δείγμα της έρευνας απετέλεσαν (Ν=240) μαθητές/τριες των Γυμνασίων της πόλης της Άμφισσας. (48.3% αγόρια, 51.7% κορίτσια). Από αυτούς 66 (27.5%) μαθητές/τριες συμμετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας και αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και οι υπόλοιποι 174 μαθητές/τριες (72.5%) συμμετείχαν στο εμπλουτισμένο με την υπαίθρια δραστηριότητα του Προσανατολισμού πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου. Οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Review of Personal Effectiveness scale (ROPE) 15 ημέρες πριν το πρόγραμμα και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<01) στην αντίληψη των μαθητών μεταξύ πριν και μετά της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου, σε εννέα δεξιότητες. Ακόμη σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο (p<01) στην αντίληψη των μαθητών μεταξύ του τυπικού Περιβαλλοντικού και του εμπλουτισμένου προγράμματος Αγωγής Υπαίθρου, σε εννέα δεξιότητες. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Υπαίθριες Δραστηριότητες και την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία με την προσθήκη του αντικειμένου της Αγωγής Υπαίθρου.Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ