• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2010 Τόμος: 7 Τεύχος: 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 7(2)

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2010 Τόμος: 7 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Πρόλογος Διευθυντού Έκδοσης
Σελίδες: 1-2

Περίληψη:
Αγαπητοί συνάδελφοι Μετά την έκδοση του πρώτου τεύχους του περιοδικού το 2010, αρκετά από τα μέλη της εταιρίας μας επικοινώνησαν μαζί μας και μας μεταβίβασαν τα συγχαρητήριά τους, για την ενδιαφέρουσα θεματολογία των δημοσιευμένων άρθρων. Η διεύθυνση του περιοδικού αποβλέπει στην αύξηση του ενδιαφέροντος για δημοσίευση άρθρων το δυνατόν περισσότερο, προερχόμενες από τις ερευνητικές εργασίες που υλοποιούνται από συναδέλφους διδάσκοντες και φοιτητές στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας μας, άλλα και αντίστοιχα του εξωτερικού και έχουν ως ερευνητική θεματολογία τη διοίκηση και το μάρκετινγκ των οργανισμών αθλητισμού και αναψυχής. Το δεύτερο τεύχος, του έβδομου τόμου, του έτους 2010, είναι πλέον γεγονός και η ύλη του περιλαμβάνει τρεις ερευνητικές εργασίες που εξετάζουν α)τη σχέση μεταξύ ποιότητας υπηρεσιών και βαθμού ταύτισης των φιλάθλων με τις ομάδες τους, στην καλαθοσφαίριση, β)τη σχέση ανάμεσα στην πραγματική «πράσινη εικόνα των σχολικών αυλών» και στις επιδράσεις της στις ψυχο-πνευματικές δεξιότητες των μαθητών και γ)τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής ασφάλειας και επαγγελματικής ικανοποίησης του προσωπικού πολιτιστικών - χορευτικών συλλόγων στην χώρα μας.Διερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών μεταξύ φιλάθλων Επαγγελματικού Σωματείου Καλαθοσφαίρισης με υψηλό και χαμηλό βαθμό ταύτισης με την ομάδα τους

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2010 Τόμος: 7 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Αχιλλέας Μπάρλας, Αθανάσιος Κουστέλιος και Νικόλαος Θεοδωράκης
Σελίδες: 3-18

Περίληψη:
Οι αθλητικοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως η ποιότητα υπηρεσιών επηρεάζει σημαντικά την πίστη των πελατών προς την επιχείρηση, ενώ οι φίλαθλοι με υψηλή ταύτιση είναι πιο πιθανό να προβούν σε θετικές κρίσεις για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του σωματείου. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει πιθανές διαφορές μεταξύ φιλάθλων με υψηλή ή αντίστοιχα χαμηλή ταύτιση με την ομάδα τους, έναντι της αντίληψής τους για το παρεχόμενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Το δείγμα αποτέλεσαν 200 φίλαθλοι ενός επαρχιακού σωματείου που συμμετείχε στο ελληνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης t-test για ανεξάρτητα δείγματα οι φίλαθλοι με υψηλή ταύτιση προέβησαν σε θετικότερες κρίσεις για το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που δέχθηκαν σε σχέση με τους χαμηλά ταυτισμένους φιλάθλους. Ποιο συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση αναφέρθηκε μεταξύ των υψηλά και των χαμηλά ταυτισμένων φιλάθλων για τους παράγοντες της ποιότητας «εγκαταστάσεις», «αξιοπιστία» και «προσωπικό». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα στελέχη διοίκησης των σωματείων θα πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικές βελτίωσης της ψυχολογικής σύνδεσης των φιλάθλων με την ομάδα. Επιπρόσθετα, προτείνεται να γίνει χρήση της ενδεδειγμένης κάθε φορά στρατηγικής προσέλκυσης φιλάθλων με βάση το επίπεδο ταύτισης της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά.


Η επίδραση της «Πράσινης διαμόρφωσης των σχολικών αυλών», στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη μάθηση, τη σωματική, την κοινωνική και την ψυχική υγεία μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2010 Τόμος: 7 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Ιωάννης Γαρίτσης, Χαρίλαος Κουθούρης, Αγλαΐα Ζαφειρούδη και Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
Σελίδες: 19-37

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του διαφορετικού βαθμού «πράσινης διαμόρφωσης σχολικών αυλών», στις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη μάθηση, τη σωματική, κοινωνική και ψυχική τους υγεία. Στην έρευνα συμμετείχαν 180 μαθητές-τριες της 6ης τάξης του δημοτικού (85 αγόρια & 95 κορίτσια) τριών σχολείων των Νομών Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Η διαδικασία της επιλογής των σχολείων έγινε με κριτήριο το βαθμό «πράσινης» διαμόρφωσης των σχολικών τους αυλών. Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη στα ελληνικά κλίμακα των Dyment και Bell (2005). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης υποστήριξαν ότι ο βαθμός της «πράσινης» διαμόρφωσης των σχολικών αυλών επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την αντίληψη των μαθητών-τριών σχετικά με α) την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση (F(2,177)=30.501, p< .05) , β) τη μάθηση (F(2,177)=26.798, p< .05), γ) τη σωματική τους υγεία (F(2,177)=23.851, p< .05), δ) την κοινωνικότητά τους (F(2,177)=66.925, p< .05) και ε) την ψυχική τους υγεία (F(2,177)=31.336, p< .05). Αναλυτικότερα στατιστικά σημαντικές διαφορές αναδείχθηκαν (p<01) μεταξύ ομάδων μαθητών με υψηλότερο επίπεδο «πράσινα διαμορφωμένης σχολικής αυλής» από αυτό των αντίστοιχα χαμηλότερου επιπέδου σε όλες τις εξεταζόμενες μεταβλητές. Η παρούσα έρευνα υποστηρίζει ότι κάθε προσπάθεια για βελτίωση ‘της πράσινης διαμόρφωσης των σχολικών αυλών’ συνεισφέρει άμεσα στην αντίστοιχη βελτίωση της υγείας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της παρεχόμενης εκπαίδευσης και γενικά της ποιότητα ζωής του μαθητικού πληθυσμού κάθε σχολικής μονάδος.


Επαγγελματική Ασφάλεια και Επαγγελματική Ικανοποίηση. Η Περίπτωση των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2010 Τόμος: 7 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Δημήτρης Γουλιμάρης και Μαρία Γεντή
Σελίδες: 38-50

Περίληψη:
HΗ αυξημένη συμμετοχή, κυρίως ενήλικων ατόμων, σε δραστηριότητες με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς που προσφέρουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας σημαντικής αγοράς εργασίας για έναν μεγάλο αριθμό στελεχιακού δυναμικού. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της επαγγελματικής ασφάλειας και της επαγγελματικής ικανοποίησης που βιώνει το προσωπικό πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Το δείγμα αποτέλεσαν 99 μέλη του προσωπικού πολιτιστικών συλλόγων που ήταν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι αξιολογήσεις έγιναν με την χρήση των ερωτηματολογίων «Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης» (ESI) των Koustelios και Bagiatis (1997) και «Minnesota Satisfaction Questionnaire» των Weiss, Dawis, England και Lofquist, (1967). Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής ασφάλειας και ορισμένων παραγόντων της επαγγελματικής ικανοποίησης. Συγκεκριμένα η επαγγελματική ασφάλεια συσχετίζεται θετικά με τους παράγοντες «μισθός» (p<.05), «προαγωγή» (p<.01), «προϊστάμενος» (p<.01) και «συνολικά με τον πολιτιστικό σύλλογο» (p<.01). Από την εφαρμογή των θεωριών της οργανωσιακής συμπεριφοράς σε νέους χώρους και γνωστικά αντικείμενα όπως ο ελληνικός παραδοσιακός χορός, προκύπτει ότι οι διοικήσεις των πολιτιστικών συλλόγων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την επαγγελματική ασφάλεια ως έναν παράγοντα που μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση και να βελτιώσει την απόδοση του προσωπικού τους.Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ