• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2011 Τόμος: 8 Τεύχος: 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 8(2)

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2011 Τόμος: 8 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Πρόλογος Διευθυντού Έκδοσης
Σελίδες: 1-2

Περίληψη:
Αγαπητοί συνάδελφοι, με την ανάρτηση στο διαδίκτυο του παρόντος δεύτερου τεύχους, ολοκληρώνεται ο όγδοος τόμος του ηλεκτρονικού περιοδικού ‘Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής’ για το έτος 2011. Στον τόμο αυτό αυξήθηκε ο αριθμός των δημοσιευμένων άρθρων από έξι που ήταν παραδοσιακά σε οκτώ, καθώς τρία άρθρα ήταν ανασκόπησης βιβλιογραφίας και τα υπόλοιπα πέντε άρθρα ήταν ερευνητικά.Διερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Κινήτρων Συμμετοχής και Προσκόλλησης σε Προγράμματα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών σε Δράσεις Αθλητισμού Αναψυχής στην Ελλάδα. Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2011 Τόμος: 8 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Δούκα, Σ., Μπαλάσκα Π., Πολλατίδου, Π., & Τσιφτελίδου, Σ.
Σελίδες: 3-10

Περίληψη:
Στόχος του παρόντος άρθρου ήταν η διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα παραδοσιακών χορών και η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στα κίνητρα και την αφοσίωση στα προγράμματα. Το δείγμα αποτέλεσαν 139 χορευτές που συμμετείχαν σε 7 πολιτιστικά σωματεία παραδοσιακών χορών στη Βόρεια Ελλάδα. Για την μέτρηση των κινήτρων χρησιμοποιήθηκε προσαρμοσμένη έκδοση του REP (Manfredo Driver, & Tarrant, 2007). Για τη μέτρηση της προσκόλλησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Funk και James (2006), το οποίο περιλάμβανε δώδεκα ερωτήσεις με 4 κλίμακες: Γνωστική, Σημαντικότητα, Συναισθηματική και Αυτό-έκφραση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα κίνητρα ελάττωσης άγχους, απόδρασης και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης εμφάνισαν τους υψηλότερους μέσους όρους. Η αναλύσεις παλινδρόμησης έδειξαν ότι τα κίνητρα προβλέπουν ένα σημαντικό ποσοστό της πρόθεσης για συνεχιζόμενη συμμετοχή. Στην πρόβλεψη της πρόθεσης στατιστικά σημαντική συνεισφορά είχαν οι παράγοντες Κοινωνική αναγνώριση, Κοινωνικοποίηση (φίλοι και νέες γνωριμίες) και Βελτίωση ειδικών γνώσεων για το χορό. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διερεύνησης των κινήτρων συμμετοχής και της σχέσης τους με την αφοσίωση, να εστιάσουν σε υποομάδες συμμετεχόντων.


Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δράσεις Αθλητισμού Αναψυχής στην Ελλάδα. Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2011 Τόμος: 8 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Αδαμαντία Φατσέα
Σελίδες: 11-21

Περίληψη:
Πολλές αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, εμφανίζουν μικρά ποσοστά συμμετοχής των πολιτών τους σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997). Το γεγονός αυτό αποτέλεσε έναυσμα για να διερευνηθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες σε αντίστοιχα προγράμματα αθλητισμού αναψυχής που πιθανά να φέρουν μέγα μέρος της ευθύνης για την τελικά μικρή συμμετοχή των ελλήνων. Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε έρευνες που διεξήχθηκαν στον ελλαδικό χώρο την τελευταία δεκαετία. Σκοπός της μελέτης ήταν: α) ανάλυση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, σύνταξη εκτεταμένης ανασκόπησης και καταγραφής των ανασταλτικών παραγόντων που αποτρέπουν τους έλληνες πολίτες να συμμετάσχουν σε προγράμματα αθλητικής αναψυχής, β) καταγραφή και κατηγοριοποίηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων αναφορικά με διαφορές σε δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως και σε συγγενείς έννοιες με τη λήψη απόφασης για συμμετοχή σε δράσεις αθλητισμού αναψυχής, όπως η ‘εμπλοκή’ και ‘τα κίνητρα’, γ) κατάθεση προτάσεων για περιορισμό των ανασταλτικών λόγων προς συμμετοχή, στους αρμόδιους φορείς, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες στην προσπάθειά τους για μεγαλύτερη συμμετοχή σε δράσεις αθλητικής αναψυχής. Η παρούσα εργασία κατέγραψε ως σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες τους οικονομικούς λόγους, την έλλειψη παρέας, την έλλειψη χρόνου, τη χαμηλή ποιότητα των εγκαταστάσεων/υπηρεσιών, την δυσκολία σε προσβασιμότητα, την έλλειψη γνώσης, την ελλιπή ενημέρωση για τα οφέλη της άσκησης και ειδικότερα της συμμετοχής σε Φυσικές Δραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής.


Διερεύνηση της Αντίληψης Μαθητών Δημοτικού Σχολείου για την Ομαδική Εργασία μετά τη Συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2011 Τόμος: 8 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Βασιλική Γούσια & Χαρίλαος Κουθούρης
Σελίδες: 22-33

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της διαφοροποίησης της αντίληψης των μαθητών δημοτικού σχολείου ως προς την ομαδική εργασία μέσω της συμμετοχής τους σε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 83 μαθητές δημοτικών σχολείων της πόλης της Καρδίτσας από τους οποίους 47 μαθητές (60.2%) ήταν αγόρια και 31 (39.8%) ήταν κορίτσια. Οι μαθητές χωρίσθηκαν στην πειραματική ομάδα 61 μαθητές και στην ομάδα ελέγχου 21 μαθητές Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική έκδοση της «κλίμακας αισθημάτων για την ομαδική εργασία» (Γούδας, Μαγκώτσιου, & Χατζηγεωργιάδης, 2009). Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν ότι: α) οι μαθητές και μαθήτριες της πειραματικής ομάδας δεν διαφοροποίησαν στατιστικά σημαντικά την αντίληψή τους ούτε για τον ομαδικό, ούτε για τον ατομικό τρόπο εργασία, μεταξύ της πριν και της μετά τη συμμετοχή τους στο παρεμβατικό πρόγραμμα, β) επίσης δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα θέματα του ερωτηματολογίου ανάμεσα στους μαθητές της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου μετά τη συμμετοχή τους στο παρεμβατικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα πιθανά να επηρεάσθηκαν από τη σύντομη διάρκεια του προγράμματος, ή την ατομική νοοτροπία διάκρισης που παραδοσιακά καλλιεργείται στα ελληνικά σχολεία μεταξύ των μαθητών. Συζητούνται προτάσεις με στόχο τον εμπλουτισμού του μαθήματος της φυσικής αγωγής με δράσεις της Αγωγής Υπαίθρου.


«Πράσινο Μάρκετινγκ» Ανάλυση της Έννοιας και Σύνδεση με την Αγορά του Ελεύθερου Χρόνου

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2011 Τόμος: 8 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Ευαγγελία Κοντογιάννη & Χαρίλαος Κουθούρης
Σελίδες: 34-46

Περίληψη:
Σταδιακά κατά τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον των ανθρώπων των ανεπτυγμένων κρατών για το περιβάλλον και για τις αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει υποστεί λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης έχει αυξηθεί σημαντικά (Amendah & Park, 2008). Η κλιματική αλλαγή είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν από την αλόγιστη ανθρώπινη κατανάλωση (Joshi, 2011). Όλο και περισσότεροι οργανισμοί, κατανοώντας την ανησυχία των καταναλωτών για το περιβάλλον ενσωματώνουν την έννοια «περιβάλλον» σε πολλές λειτουργίες των οργανισμών τους παρέχοντας «πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες» (Rivera-Camino, 2007). Αρκετοί μάνατζερ της αγοράς χρησιμοποιούν «πράσινες τεχνικές» σε ότι αφορά την παραγωγή των προϊόντων. Αντίστοιχα τα στελέχη των πωλήσεων υιοθετούν πράσινες στρατηγικές προώθησης (Peattie & Crane, 2005). Η αποστολή του «πράσινου μάρκετινγκ» είναι συμπληρωματική του παραδοσιακού μάρκετινγκ, ικανοποιώντας ανάγκες των καταναλωτών προς έναν πρόσθετα σημαντικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος (Ottman, 2006). Το «πράσινο μάρκετινγκ» έχει εισχωρήσει και στην αγορά του Ελεύθερου Χρόνου. Εξετάζει τις επιδράσεις που ασκούν στο περιβάλλον η συμμετοχή ατόμων/θεατών σε εκδηλώσεις αναψυχής ή άλλων αθλητικών γεγονότων (Shank, 2002). Οι αθλητικοί μάρκετερς δεν στέκουν απαθείς μπροστά στις αρνητικές επιδράσεις που υφίσταται το περιβάλλον από τις δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού, αλλά αντίθετα, προσπαθούν να εφαρμόσουν ανάλογες στρατηγικές «πράσινου μάρκετινγκ», παρέχοντας όλο και περισσότερες «πράσινες υπηρεσίες» αναψυχής και αθλητισμού (Little & Needham, 2011).Το παρόν άρθρο επιχειρεί να προσφέρει γνώσεις και πληροφορίες για αυτό που αποκαλείται σήμερα «πράσινη μετάβαση» και έχει προκαλέσει την είσοδο του «πράσινου μάρκετινγκ» σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας αγοράς.


Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ