• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2012 Τόμος: 9 Τεύχος: 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 9(2)

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2012 Τόμος: 9 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Πρόλογος Διευθυντού Έκδοσης
Σελίδες: 1-1

Περίληψη:
Αγαπητοί συνάδελφοι, αναγνώστες και συνεργάτες Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού προχωρά με συνέπεια και σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια της έκδοσης του περιοδικού, εκδίδοντας το δεύτερο τεύχος του τόμου 9 στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2012. Η διεύθυνση του περιοδικού και η διοίκηση της εταιρίας, προσδοκά το νέο έτος 2013 το περιοδικό μετά την αίτηση που έχει υποβληθεί στη EBSCO να περιληφθεί στους αντίστοιχους καταλόγους και να εμφανίζετα σε διεθνείς ερευνητικές ιστοσελίδες. Το τρέχον έτος έγιναν προσπάθειες για την προώθηση του περιοδικού και σε άλλους συγγενείς της επιστήμης της ‘διοίκησης του αθλητισμού’ ερευνητικούς χώρους, γεγονός που φαίνεται και από τη δημοσίευση ήδη σχετικών άρθρων, το περιεχόμενο των οποίων διευρύνει τη θεματολογία του περιοδικού. Ακόμη, η συντακτική επιτροπή συνεχίζει να μεριμνά και να φροντίζει για επιμελή έλεγχο της επιστημονικότητας και της σοβαρότητας των υπό κρίση άρθρων, για τη δυνατότητα αύξησης του αριθμού των κριτών και τη βελτίωση της δομής του περιοδικού. Στόχος για το μέλλον είναι ο εμπλουτισμός της έκδοσης με τεύχη ειδικού περιεχομένου και παρουσίασης εντύπων και βιβλίων σχετικών με την επιστήμη της διοίκησης του αθλητισμού και της αναψυχής. Ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε τον κόπο της έρευνάς σας στους κριτές του Ελληνικού Περιοδικού Διοίκηση Αθληστιμού και Αναψυχής και ευελπιστούμε σε καινούργιες συνεργασίες μαζί σας. Ευχόμαστε σε όλους μια δημιουργική χρονιά. Τρίκαλα, 30 Δεκεμβρίου 2012 Δρ Κουθούρης Χαρίλαος.Συμμετοχή Ατόμων σε Δημοτικά Αθλητικά Προγράμματα: Ο Ρόλος της Ανάμειξης

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2012 Τόμος: 9 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Έφη Τσίτσκαρη, Μαρία Δούπα, Γιώργος Κώστα, & Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
Σελίδες: 2-15

Περίληψη:
Στόχος της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του βαθμού ανάμειξης των συμμετεχόντων σε αθλητικά προγράμματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και τη συχνότητα συμμετοχής τους σε αυτά. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 202 άτομα (κυρίως γυναίκες 65,8%). Για την αξιολόγηση του βαθμού ανάμειξης χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένη η Κλίμακα Ανάμειξης των Kyle, Absher, Norman, Hammitt και Jodice (2007). Για την επιβεβαίωση της δομικής εγκυρότητας της κλίμακας έγινε σειρά παραγοντικών αναλύσεων, που τελικά υποστήριξαν την ύπαρξη τριών παραγόντων: «ελκυστικότητα», «αυτοέκφραση» και «κοινωνική δέσμευση» των οποίων ο βαθμός αξιοπιστίας ελέγχθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας: α) ανέδειξαν αναφορικά του φύλου στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα «κοινωνική δέσμευση» (t = -2,731, p<.01), με τις γυναίκες να σημειώνουν τιμές μεγαλύτερες (Μ.Ο.=4,34, Τ.Α.=1,31) από αυτές των ανδρών (Μ.Ο.=3,74, Τ.Α.=1,06), β) αναφορικά των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων υποστήριξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα «ελκυστικότητα» (F(3,184) = 2,89, p<.05) και «αυτοέκφραση» (F(3,197) = 2,84, p<.05), γ) ανέδειξαν αναφορικά της διαφορετικής συχνότητας συμμετοχής στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα «ελκυστικότητα», (F(2,181) = 10,17, p<.01) και «κοινωνική δέσμευση», (F(2,191) = 4,02, p<.05), Είναι σημαντικό οι Δήμοι να προσφέρουν ενδιαφέροντα και ποιοτικά αθλητικά προγράμματα, καθώς η ενίσχυση του βαθμού ανάμειξης των πολιτών θα συμβάλλει στην καλύτερη ικανοποίηση τους και πιθανά σε αύξηση της προσήλωσης και της συχνότητας συμμετοχής τους.


Ο Ρόλος των Αξιών στη Διαμόρφωση των Προσανατολισμών Επίτευξης στο Μάθημα Φυσικής Αγωγής

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2012 Τόμος: 9 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Δήμητρα Βατάλη, Βασιλική Γυμνοπούλου, Βασίλης Μπαρκούκης & Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης
Σελίδες: 16-24

Περίληψη:
Προηγούμενες έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι οι βασικοί προσανατολισμοί επίτευξης επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την συμπεριφορά στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η διαφοροποιημένη επίδρασή τους μπορεί να έχει ως υπόβαθρο τις αξίες ή είναι αποτέλεσμα των συνθηκών του εκάστοτε περιβάλλοντος. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να μελετηθεί η επίδραση του αξιακού συστήματος μαθητών/τριών γυμνασίου στη διαμόρφωση των προσανατολισμών επίτευξης στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικής αγωγής. Στην έρευνα συμμετείχαν 317 μαθητές/τριες γυμνασίου ηλικίας 12-15 ετών (Μ = 13.8, Τ.Α. = .84), οι οποίοι συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Αξιών στον Αθλητισμό και την Κλίμακα Προσανατολισμών Επίτευξης στον Αθλητισμό. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συστοιχιών ανέδειξαν τρεις διακριτές ομάδες αξιών. Στην πρώτη ομάδα οι μαθητές/τριες σημείωσαν υψηλές τιμές στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας, ενώ είχαν χαμηλές στις αξίες της κοινωνικής αναγνώρισης. Στη δεύτερη ομάδα σημειώθηκαν υψηλές τιμές σε όλους τους παράγοντες των αξιών, ενώ η τρίτη ομάδα είχε χαμηλές τιμές σε όλες τις αξίες. Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η ομάδα χαμηλών αξιών εμφάνισε τις υψηλότερες τιμές στον προσανατολισμό στον εαυτό. Η αποτίμηση των ευρημάτων επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ανάπτυξη στρατηγικών που θα ενισχύσουν τον προσανατολισμού στο έργο μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος υψηλών αξιών. Λέξεις κλειδιά: προσανατολισμός στο έργο, προσανατολισμός στον εαυτό, ηθικές αξίες, αξίες ικανότητας, αξίες κοινωνικής αναγνώρισης, φυσική αγωγή.


Τμηματοποίηση Συμμετεχόντων στη Δραστηριότητα της Χιονοσανίδας βάση Δημογραφικών και Ψυχογραφικών Χαρακτηριστικών

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2012 Τόμος: 9 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Δημήτρης Καϊμακάμης, Παναγιώτα Μπαλάσκα, Όλγα Μητάτου & Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
Σελίδες: 25-33

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του δημογραφικού προφίλ των συμμετεχόντων στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας, η τμηματοποίηση αυτών βάση του επιπέδου προσκόλλησής τους στη δραστηριότητα και η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής σε ομάδες με διαφορετικά επίπεδα προσκόλλησης. Το δείγμα αποτέλεσαν 280 συμμετέχοντες στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας, από το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών της Βόρειας Ελλάδας. Για την αξιολόγηση της προσκόλλησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Funk & James (2006), ενώ για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκε προσαρμοσμένο το ερωτηματολόγιο των ανασταλτικών παραγόντων αθλητικής συμμετοχής (Alexandris & Carroll, 1997). Ως προς το δημογραφικό προφίλ, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες ήταν κατά πλειοψηφία άνδρες, άγαμοι, ηλικίας έως 30 ετών, και με ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης. Ως προς τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, η ανάλυση συστοιχιών υποστήριξε την ύπαρξη δύο ομάδων (άτομα με υψηλή και χαμηλή προσκόλληση), οι οποίες εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αντίστοιχες διαστάσεις των διαπροσωπικών και των ενδοπροσωπικών ανασταλτικών παραγόντων. Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων συζητούνται.


Ο Ρόλος των Κινήτρων στην Ανάπτυξη της Ανάμειξης σε Προγράμματα Άσκησης Γυναικών

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2012 Τόμος: 9 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Ολυμπία Λίλου, Δημήτρης Καϊμακάμης και Στέλλα Δούκα
Σελίδες: 34-41

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ταξινόμηση ασκουμένων γυναικών σε ομάδες με χαμηλή και υψηλή ανάμειξη και η διερεύνηση του ρόλου των κινήτρων στην ανάπτυξη της ανάμειξης με την άσκηση. Το δείγμα αποτέλεσαν 120 γυναίκες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες κλειστού χώρου σε γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης. Για την μέτρηση των κινήτρων συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε προσαρμοσμένη έκδοση του ερωτηματολόγιο των Manfredo και Driver (1997), ενώ για την μέτρησης της ανάμειξης στην δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Kyle et al. (2003). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συστοιχιών επιβεβαίωσαν την ύπαρξη δύο ομάδων με χαμηλή και υψηλή ανάμειξη, οι οποίες διέφεραν στατιστικά σημαντικά σε όλες τις διαστάσεις της ανάμειξης. Επιπλέον άτομα με υψηλή ανάμειξη εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις διαστάσεις κινήτρων της κοινωνικοποίησης, βελτίωσης γνώσεων και επιδεξιοτήτων καθώς και βελτίωσης της αυτοεκτίμησης και φυσικής κατάστασης. Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών παρουσιάζονται.


Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ