• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2013 Τόμος: 10 Τεύχος: 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 10(2)

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2013 Τόμος: 10 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Πρόλογος Διευθυντού Έκδοσης
Σελίδες: 1-1

Περίληψη:
Με βάση το καταστατικό της εταιρίας μας, η θητεία μου στη θέση του Εκδότη του Ελληνικού Περιοδικού Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, την οποία υπηρέτησα από το 2010 έως το 2013, λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους.«Διερεύνηση του επιπέδου Ποιότητας ζωής στην Ελλάδα κατά την οικονομική κρίση της περιόδου 2010-2011» 

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2013 Τόμος: 10 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Σπυρίδων Δημοσχάκης & Χαρίλαος Κουθούρης
Σελίδες: 2-19

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση πιθανής αλληλεπίδρασης μεταξύ του επιπέδου ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών και ποικίλων κοινωνικο-οικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 2010-2011. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 995 κάτοικοι των πόλεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ηλικίας 18 ετών έως 66 ετών, εκ των οποίων το 50.55% ήταν άντρες και το 49.45% ήταν γυναίκες. Για την αξιολόγηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF-36. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν ότι το επίπεδο ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών ήταν υψηλό (Μ.Ο=71.83 & SD= 19.97), ωστόσο καταγράφηκε ότι ποσοστό 40% των πολιτών ήταν υπέρβαρα άτομα. Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος και του συνολικού επιπέδου ποιότητας ζωής (p<.05), ενώ αντίθετα σημειώθηκε υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της σωματικής υγείας και της ψυχικής υγείας (p<.05) των συμμετεχόντων. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι πιθανή περαιτέρω οικονομική ύφεση για τα επόμενα έτη στην Ελλάδα θα επηρεάσει αρνητικά τη συμμετοχή των πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις κινητικής αναψυχής.


«O ρόλος των κινήτρων στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς θεατών σε αγώνες επαγγελματικού ποδοσφαίρου»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2013 Τόμος: 10 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Σταύρος Τάχης, Γεώργιος Τζέτζης & Αθανάσιος Λάϊος
Σελίδες: 20-32

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ρόλου των κινήτρων παρακολούθησης αθλητικών γεγονότων στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των θεατών σε αγώνες επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Για την αξιολόγηση των κινήτρων παρακολούθησης αθλητικών γεγονότων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα κινήτρων “SPEED” των ερευνητών Funk, Filo, Beaton και Pritchard (2009). Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση δεν επικύρωσε την παραγοντική δομή της κλίμακας. Διενεργήθηκε εκ νέου διερευνητική παραγοντική ανάλυση της κλίμακας των κινήτρων που τελικά ανέδειξε τέσσερις διαστάσεις: α) «κοινωνικοποίηση», β) «ενθουσιασμός», γ) «αυτοεκτίμηση» και δ) «ψυχαγωγία» και ακολούθησε νέα επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση που επιβεβαίωσε την καινούργια δομή της κλίμακας. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης και από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τo 22.5% της διακύμανσης _ σε παρακολούθηση εντός έδρας αγώνων _ ερμηνεύτηκε από τη διάσταση της «κοινωνικοποίησης». Σε νέα ανάλυση παλινδρόμησης φάνηκε ότι το 36.1% της διακύμανσης _ σε παρακολούθηση εκτός έδρας αγώνων _ ερμηνεύτηκε από τις διαστάσεις της «κοινωνικοποίησης» και της «αυτοεκτίμησης». Σε τρίτη ανάλυση διακύμανσης φάνηκε ότι το 34% της διακύμανσης στη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ερμηνεύτηκε από τη διάσταση της «ψυχαγωγίας». Με βάση τα αποτελέσματα προτείνεται η παροχή υπηρεσιών που θα βελτιώνουν την αίσθηση της κοινωνικοποίησης και της αυτοεκτίμησης των φιλάθλων με στόχο την προσέλκυση τους στο γήπεδο.


«Μελέτη της σχέσης των κινήτρων στη φυσική αγωγή με τις πεποιθήσεις μαθητών/τριών για την υγεία»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2013 Τόμος: 10 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Ιωάννης Ντοβόλης, Αναστάσιος Δαλκιράνης, Θεόδωρος Παπαβασιλείου, & Βασίλειος Μπαρκούκης
Σελίδες: 33-42

Περίληψη:
Η σχολική φυσική αγωγή αποτελεί ένα μάθημα όπου μπορούν να δοθούν πληροφορίες για την υγεία και να ενισχυθούν οι συμπεριφορές υγείας. Ωστόσο, υπάρχει ελλιπής έρευνα για το ποιες παράμετροι του μαθήματος συνδέονται με τις πεποιθήσεις για την υγεία. Η έρευνα στη σχολική φυσική αγωγή έχει αναδείξει τα κίνητρα ως μια παράμετρο του μαθήματος που μπορεί να επηρεάσει άλλες μεταβλητές του μαθήματος αλλά και μεταβλητές εκτός μαθήματος. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση των κινήτρων στη φυσική αγωγή με πεποιθήσεις για την υγεία, όπως οι αντισταθμιστικές πεποιθήσεις για την υγεία και η μεροληπτική αισιοδοξία. Στην έρευνα συμμετείχαν 306 μαθητές/τριες γυμνασίου που συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε μια κλίμακα κινήτρων στη φυσική αγωγή, μια κλίμακα αντισταθμιστικών πεποιθήσεων για την υγεία και ερωτήματα μεροληπτικής αισιοδοξίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συστάδων έδειξαν την ύπαρξη δύο διακριτών ομάδων μαθητών/τριών, με υψηλό και με χαμηλό αυτό-προσδιορισμό. Οι δυο αυτές ομάδες διέφεραν στις αντισταθμιστικές πεποιθήσεις για την υγεία, όπου οι μαθητές/τριες με υψηλό αυτό-προσδιορισμό εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές από αυτούς με χαμηλό αυτό-προσδιορισμό. Δεν εμφανίσθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων στη μεροληπτική αισιοδοξία. Από τα αποτελέσματα προκύπτουν σημαντικές ενδείξεις για το ρόλο των κινήτρων στη φυσική αγωγή στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων για την υγεία.


«Το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα: Διερευνώντας το προφίλ των σύγχρονων μαραθωνοδρόμων»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2013 Τόμος: 10 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Λεωνίδας Πετρίδης & Αλέξιος Μπατρακούλης
Σελίδες: 43-54

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει τις δρομικές συνήθειες και τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των ερασιτεχνών δρομέων που συμμετέχουν σε αγώνες μαραθωνίου, καθώς και τους παράγοντες που σχετίζονται με τους λόγους ενασχόλησης με το ερασιτεχνικό τρέξιμο και και με την αντίληψη των δρομέων γι’ αυτή τους τη δραστηριότητα. Στην παρούσα έρευνα αναλύθηκαν τα δεδομένα 323 δρομέων (83% άντρες και 17% γυναίκες), οι οποίοι συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο, βασισμένο σε ερωτηματολόγιο έρευνας για το τρέξιμο του Ινστιτούτου Αθλητικών Ερευνών της Δανίας (Forsberg, 2012), ενώ ακόμη χρησιμοποιήθηκαν τροποποιημένες οι κλίμακες αξιολόγησης α) των Carmack & Rainer (1979) και του Leedy (2000) για τους λόγους ενασχόλησης με το τρέξιμο, β) του Leedy (2000) για την προσήλωση που επιδεικνύουν οι δρομείς στην δρομική τους δραστηριότητα και γ) των Anderson & Cychosz (1994) για την ταύτισή τους με την ιδιότητα του δρομέα. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δρομείς μαραθωνίου στην Ελλάδα, είναι άτομα κυρίως στις ηλικίες των 30 χρόνων, οι περισσότεροι έχοντες μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια, με υψηλή μόρφωση, απασχολούμενοι περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν σχετικά σύντομο παρελθόν στο ερασιτεχνικό τρέξιμο. Ως λόγοι ενασχόλησης με το τρέξιμο κυριαρχούν αυτοί που σχετίζονται με τα ψυχικά και σωματικά οφέλη που το άθλημα αυτό προσφέρει. Εμφανίζουν υψηλή ταύτιση με την ιδιότητα του δρομέα και είναι περήφανοι γι’ αυτό, ενώ έχουν περισσότερο ουδέτερη ταύτιση με άλλους δρομείς. Επίσης, επιδεικνύουν υψηλή προσήλωση προς τη δρομική τους δραστηριότητα, συστατικό μάλλον απαραίτητο για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ενασχόλησης με το μαραθώνιο. Κατανοώντας τα χαρακτηριστικά και το προφίλ των σύγχρονων μαραθωνοδρόμων, η ενίσχυση της δραστηριότητάς τους, αλλά και γενικότερα του δρομικού κινήματος, μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη σταθερότητα.


Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ