• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 11(1)

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Πρόλογος Διευθυντού Έκδοσης
Σελίδες: 1-1

Περίληψη:
Ως νέος υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή ακαδημαϊκή χρονιά.«Η Σχέση των Διαστάσεων της Ποιότητας Υπηρεσιών με τη Συνολική Ικανοποίηση μεταξύ Ασκουμένων Διαφορετικών Επιπέδων Εμπειρίας» 

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Αβουρδιάδου, Σ., Λάιος, Α., Κώστα Γ. & Θεοδωράκης, Ν.
Σελίδες: 1-13

Περίληψη:
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μελετών, από ότι είναι γνωστό μέχρι σήμερα, έχει εστιάσει στην επίδραση των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών στη συνολική ικανοποίηση των πελατών στατικά και όχι δυναμικά, χωρίς παράλληλα να τονίσει τη συμβολή του επιπέδου εμπειρίας τους. Τελευταίες έρευνες στον τομέα παροχής υπηρεσιών υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες και οι αντιλήψεις των πελατών μεταβάλλονται με το πέρας του χρόνου ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας τους. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση τριών συγκεκριμένων διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών με τη συνολική ικανοποίηση μεταξύ άπειρων και έμπειρων ασκουμένων στο χώρο των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Συνολικά, 478 ασκούμενοι άνδρες και γυναίκες των προγραμμάτων άθλησης δυο γειτονικών δημοτικών  γυμναστηρίων  της  Β.  Ελλάδος  συμμετείχαν  στην  έρευνα.  Σύμφωνα  με  το  χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στα συγκεκριμένα προγράμματα, οι 116 από αυτούς χαρακτηρίστηκαν ως άπειροι  και  οι  296  ως  έμπειροι,  ενώ  από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  βρέθηκαν  στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων μόνο σε μια διάσταση, την ποιότητα αποτελέσματος. Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα συμβάλει θετικά στη κατανόηση της διαφορετικής σχέσης που αναπτύσσουν συγκεκριμένες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών με τη συνολική ικανοποίηση των ασκουμένων διαφορετικών επιπέδων εμπειρίας.


«Επιλογή Προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία για την Αρμοδιότητα της Προστασίας του Περιβάλλοντος»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Κοντογιάννη, Ε., Καλογεροπούλου, Β. & Κουθούρης, Χ.
Σελίδες: 14-29

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο καθορισμός μιας αποτελεσματικής μεθόδου για την επιλογή του προσωπικού  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  (Δ.Α.)  αναφορικά  της  άσκησης  της  αρμοδιότητας  της «προστασίας του περιβάλλοντος» (όπως αυτή ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 23/02 (ΦΕΚ Α’19/7-2-02) και το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008). Συγκεκριμένα: α) καταγράφηκε ο βαθμός περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (γνώση, πιστεύω, συμπεριφορά) του υπηρετούντος προσωπικού, β) εξετάσθηκε η σχέση μεταξύ περιβαλλοντικής γνώσης, πιστεύω και συμπεριφοράς και γ) διερευνήθηκε εάν η διαφορετική διάθεση για άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας οφείλεται στο διαφορετικό επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 171 Δημοτικοί Αστυνομικοί (104 άνδρες και 67γυναίκες) ηλικίας 25-57 ετών από 19 διαφορετικούς Δήμους της χώρας. Για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες α) γνώση περιβαλλοντικών θεμάτων, β) πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος (Kouthouris & Kontogianni, 2013a; b) και γ) περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά (Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 2012). Η αξιοπιστία των οργάνων ελέγχθηκε επιτυχώς. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε: α) ως υψηλότερη τιμή στις εξεταζόμενες μεταβλητές τα «πιστεύω για την προστασία του περιβάλλοντος» (Μ.Ο.=6.10, Τ.Α.=0.99), β) μια υψηλή και θετική συσχέτιση μεταξύ των τριών μεταβλητών της έρευνας (p<.01), και γ) ότι το προσωπικό της Δ.Α. με υψηλό και μέσο βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σημείωσε υψηλότερες τιμές ως προς τη διάθεση για άσκηση της αρμοδιότητας προστασίας του περιβάλλοντος (Μ.Ο.=6.24, Τ.Α.=1.06 και Μ.Ο.=5.98, Τ.Α.=1.20, αντίστοιχα) σε σχέση με την ομάδα του προσωπικού που δήλωσε χαμηλό βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Μ.Ο.=4.94, Τ.Α.=1.70) (p <.001). Οι θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις και εφαρμογή των αποτελεσμάτων συζητιούνται εκτενώς, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιλογή προσωπικού στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.


«Παρακίνηση Δασκάλων Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, Διαφοροποίηση λόγω Δημογραφικών Χαρακτηριστικών»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Βουτσινά, M. & Γουλιμάρης, Δ.
Σελίδες: 30-40

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση διαφοροποίησης της παρακίνησης δασκάλων ελληνικών παραδοσιακών χορών λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 150 δάσκαλοι ελληνικών παραδοσιακών χορών (άνδρες 46% και γυναίκες 54%) απασχολούμενοι σε Ελληνικούς πολιτιστικούς συλλόγους, σχολές και γυμναστήρια. Για την αξιολόγηση της παρακίνησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Blais και συνεργατών (1993) τροποποιημένη στην Ελληνική γλώσσα από τον Χριστοδουλίδη (2004). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκαν επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν ότι οι δάσκαλοι χορού συνολικά σημείωσαν υψηλές τιμές παρακίνησης στην εργασία τους. Στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν αναφορικά του διαφορετικού φύλου των δασκάλων στην υποκλίμακα εσωτερική παρακίνηση για γνώση (p<.05) και στην υποκλίμακα εσωτερική πίεση (p <.05). Ακόμη στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν αναφορικά των επιπέδων διαφορετικής εμπειρίας στη διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών χορών στην υποκλίμακα αναγνωρίσιμη ρύθμιση (p<.05) και στην υποκλίμακα εξωτερική ρύθμιση (p<.05). Γενικότερα, από τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίχθηκε ότι η παρακίνηση των δασκάλων ελληνικών παραδοσιακών χορών επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.


«Ο Ρόλος του Διευθυντή στην Αποτελεσματική Λειτουργία μιας Σχολικής Μονάδας»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Msc. Ζιάκα Βασιλική
Σελίδες: 41-54

Περίληψη:
Η παρούσα εργασία διερεύνησε την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σε μια προσπάθεια προσδιορισμού του ρόλου του διευθυντή ενός σχολείου για την προώθηση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό. Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση επιβάλλουν τη δημιουργία ενός σχολείου ευέλικτου και ικανού να προσαρμόζεται στις όποιες αλλαγές συμβαίνουν με δημιουργική διαχείριση της νέας γνώσης. Η βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και η αναβάθμιση των υπηρεσιών απασχολούν έντονα τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Οι μεγάλες εξελίξεις που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην παιδαγωγική θεωρία και ταυτόχρονα η δυναμική ανάπτυξη των τεχνολογιών, αφ’   ενός   παρέχουν   νέες   δυνατότητες   για   διδακτική   πράξη   και   αφ’   ετέρου   διαμορφώνουν αναγκαστικά ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης της εκπαίδευσης. Ανάμεσα στα θέματα που διερευνήθηκαν ήταν η αποτελεσματικότητα του σχολείου και η συνεισφορά του διευθυντή στην επίτευξη αυτή. Ο διευθυντής στη σύγχρονη εκπαίδευση καλείται να υπερβεί παρωχημένες αντιλήψεις που εκφράζονται με μοντέλα διοίκησης όπως του παραδοσιακού διευθυντή – διαχειριστή του σχολείου και να αντεπεξέλθει αναποτελεσματικά γραφειοκρατικά μοντέλα διαχείρισης των σχολικών μονάδων. Ο σύγχρονος διευθυντής στοχεύει να αναδειχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία στο σχολικό περιβάλλον που διαχειρίζεται, ασκώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και διοικητικά μοντέλα ώστε να οδηγήσει τη σχολική του μονάδα σε επίτευξη υψηλών στόχων.


«Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών που συμμετέχουν σε τυπικές κατασκηνώσεις και σε κατασκηνώσεις με προγράμματα υπαιθρίων δραστηριοτήτων»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 1

Συγγραφείς: Φιλίππου, Κ. & Κουθούρης, Χ.
Σελίδες: 55-72

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει εάν η συμμετοχή στην κατασκήνωση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, να εξετάσει μεταβολές στις αντιλήψεις για την ατομική και ομαδική εργασία, καθώς και σε διαστάσεις κοινωνικής συμπεριφοράς πριν και μετά τη συμμετοχή των παιδιών σε διαφορετικού τύπου κατασκηνώσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 142 παιδιά (56 αγόρια και 86 κορίτσια) ηλικίας από 11 έως 15 ετών (Μ.Ο. 13.46 ± 1.29). Από τους συμμετέχοντες, 62 ήταν σε κατασκήνωση υπαιθρίων δραστηριοτήτων αναψυχής και 80 ήταν σε τυπική κατασκήνωση. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την κλίμακα Αισθημάτων για την ομαδική εργασία και την κλίμακα εκτίμησης κοινωνικής συμπεριφοράς την πρώτη και την τελευταία μέρα της κατασκηνωτικής περιόδου. Αναλύσεις διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξαν ότι στα παιδιά που συμμετείχαν στις κατασκηνώσεις που στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονταν προγράμματα υπαιθρίων δραστηριοτήτων αναψυχής αυξήθηκε η προτίμηση για την ομαδική δουλειά σε σύγκριση με τα παιδιά που συμμετείχαν σε τυπική κατασκήνωση, στα οποία αυξήθηκε η προτίμηση για την ατομική δουλειά. Επιπλέον βρέθηκε ότι οι τιμές στη μεταβλητή της ενσυναίσθησης αυξήθηκαν για το σύνολο των συμμετεχόντων. Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα δείχνει ότι η συμμετοχή σε κατασκήνωση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, ο τύπος της κατασκήνωσης και ο ανάλογος σχεδιασμός ομαδικών δράσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων κάθε κατασκήνωσης λειτουργεί καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Πλήρες άρθρο

Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ