• English
  • Ελληνικά

Like Us on FacebookFollow Us on TwitterFind us on Google+Link with us on LinkedInWatch us on YouTubeWatch us on VimeoFind us on Instagram

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 2

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 11(2)

Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Πρόλογος Διευθυντού Έκδοσης

Σελίδες: 1-1

Πρόλογος:

Αγαπητοί συνάδελφοι και αναγνώστες του περιοδικού,

Στο δεύτερο τεύχος του 2014 περιλαμβάνονται έξι εργασίες, οι οποίες βασίζονται όλες σε πρωτογενή δεδομένα. Στην εργασία της Κα Νικολαίδου και των συνεργατών της σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπώσει το προφίλ των δημοτικών αθλητικών οργανισμών, μέσα από δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από 110 δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς. Μια σειρά προτάσεων για τον σχεδιασμό της δομής των δημοτικών αθλητικών οργανισμών παρουσιάζονται στο άρθρο. Στην εργασία του κ. Καραγιώργου και των συνεργατών του διερευνώνται έννοιες που σχετίζονται με τους ορεινούς πεζοπόρους. Συγκεκριμένα, η εργασία είχε ως στόχο να διερευνήσει τον προφίλ των ορεινών πεζοπόρων και να αναδείξει το κατά πόσο η επωνυμία του προορισμού πεζοπορίας (Όλυμπος) και τα χαρακτηριστικά του συνεισφέρει στην ανάπτυξη ψυχολογικής δέσμευσης των πεζοπόρων με αυτόν και την επανάληψη της επίσκεψης. Στην εργασία του κ. Θεοδωράκη διερευνώνται οι αντιλήψεις των μελών γυμναστηρίων για τους συν-ασκούμενούς τους και οι επίδρασή τους στην ικανοποίηση τους και στην μελλοντική τους συμπεριφορά. Μέσα από στατιστικές αναλύσεις βασισμένες σε ποσοτικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν από ένα δείγμα 215 μελών ιδιωτικών γυμναστηρίων της Θεσσαλονίκης, ο συγγραφέας αναλύεις τις σχέσεις ανάμεσα στις αντιλήψεις των μελών, την ικανοποίηση των πελατών, και την πρόθεση για επανάληψη της συμπεριφοράς. Στην εργασία της Κα Ντοβόλη και των συνεργατών της, διερευνώνται θέματα που σχετίζονται με την αθλητική χορηγία. Χρησιμοποιώντας ποσοτικά δεδομένα από μια αθλητική διοργάνωση (kick-boxing) που έγινε στην Θεσσαλονίκη, εξετάστηκε κατά πόσο η ανάμειξη των θεατών με το άθλημα σχετίζεται με την αναγνώριση των χορηγών της διοργάνωσης. Στην εργασία της Κα Ζαφειρούδη και των συνεργατών της, διερευνήθηκε το προφίλ συμμετεχόντων ενηλίκων ατόμων σε διοργανώσεις ορεινής ποδηλασίας, αναφορικά με την έννοια της ανάμειξης. Στο άρθρο παρουσιάζονται προτάσεις για την περαιτέρω διάδοση της ορεινής πεζοπορίας. Τέλος στην εργασία του κ. Κουθούρη και των συνεργατών του διερευνώνται οι απόψεις Ελλήνων φοιτητών/φοιτητριών έναντι των φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών που παρέχουν αθλητικά κέντρα. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οοι φοιτητές/τριες που αθλούνται εκδηλώνουν υψηλότερη πρόθεση για επιλογή αθλητικών κέντρων που παρέχουν ή σκοπεύουν να παρέχουν στο μέλλον φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες. Καλή ανάγνωση!

Ο υπεύθυνος έκδοσης

Κ. Αλεξανδρής

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

«Προσέγγιση των Τύπων Οργάνωσης των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής    Έτος: 2014  Τόμος: 11 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Νικολαΐδου, Σ., Μαυρομάτης, Γ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ. & Γιαλαμάς, Β.

Σελίδες: 1-13

Περίληψη:

Όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί διαθέτουν οργανωτική δομή. Η εσωτερική δομή είναι ένα μέσο με τοοποίο οι οργανισμοί προσπαθούν να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Η εύρεση όμοιων οργανισμώνείναι αδύνατη. Η ταξινόμηση τους σε τύπους σχεδιασμού στηρίζεται σε κοινά χαρακτηριστικά πουεμφανίζουν. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπώσει το προφίλ των δημοτικών αθλητικώνοργανισμών. Για τη διερεύνηση των παραπάνω χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SportCommission Organization Structure Survey των Robbins (1987) και National Association of SportsCommissions (1994). Στην έρευνα συμμετείχαν 100 ελληνικοί δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί. Ηπαραγοντική ανάλυση δημιούργησε τέσσερις παράγοντες με υψηλή συνοχή για κάθε παράγονταεκτός από το τελευταίο: τμηματοποίηση, συγκέντρωση, εξειδίκευση, τυποποίηση. Από την ανάλυσησυστάδων διαπιστώθηκαν 4 ομάδες αθλητικών οργανισμών. Επίσης, έγινε ανάλυση διακύμανσης γιαανεξάρτητα δείγματα ως προς έναν παράγοντα και διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στιςμεταβλητές: συμμετοχή προέδρου στις αποφάσεις, συμμετοχή προσωπικού σε θέματα αξιολόγησης,αριθμός τίτλων, αριθμός τμημάτων, ομαδοποίηση εργασιών, επίπεδα θέσεων εργασίας, εμπειρίαπροσωπικού με αθλητική διοίκηση, γραπτοί κανονισμοί και περιορισμένη αυτονομία προσωπικού. Τααποτελέσματα θα βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη, αφενός στην κατανόηση των οργανωτικώνδιαστάσεων που οριοθετούν τους τύπους των αθλητικών οργανισμών και αφ’ ετέρου στο σχεδιασμότης ιδανικής δομής οργάνωσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες του εκάστοτε οργανισμού. 

«Διερεύνηση της Συνεισφοράς της Ανάμειξης με την Ορεινή Πεζοπορία και της Προσκόλλησης με τον Προορισμό

στην Πρόβλεψη της Αφοσίωσης σε αυτόν: Η περίπτωση του Ολύμπου»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2014  Τόμος: 11 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Καραγιώργος, Θ., Αλεξανδρής, Κ., & Κουθούρης Χ.

Σελίδες: 14-23

 

Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει το προφίλ των ορεινών πεζοπόρων στον Όλυμπο, ως προς τα α) δημογραφικά χαρακτηριστικά, β) το επίπεδο Ανάμειξης με την ορεινή πεζοπορία, γ) το επίπεδο Προσκόλλησης με τον Όλυμπο και περαιτέρω να διερευνηθεί κατά πόσο η ανάπτυξη της αφοσίωσης με τον Όλυμπο, ως προορισμό ορεινής πεζοπορίας (πρόθεση για επαναλαμβανόμενη επίσκεψη), μπορεί να προβλεφθεί από τις μεταβλητές της Ανάμειξης και της Προσκόλλησης με τον προορισμό (Όλυμπος). Η μέτρηση της ανάμειξης και της προσκόλλησης με τον προορισμό έγινε με το ερωτηματολόγιο των Kyle, Graefe, Manning & Bacon (2004). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 307 Έλληνες ορεινοί πεζοπόροι. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συστοιχιών ταξινόμησαν τους συμμετέχοντες σε δυο ομάδες (υψηλή και χαμηλή) και ως προς την ανάμειξη με την πεζοπορία και ως προς την προσκόλληση με τον προορισμό. Επιπλέον, τα άτομα με υψηλή ανάμειξη και προσκόλληση σημείωσαν υψηλότερο μέσο όρο αφοσίωσης, από ότι τα άτομα με χαμηλή ανάμειξη και χαμηλή προσκόλληση. Οι διαφορές και στις δύο περιπτώσεις ήταν στατιστικά σημαντικές. Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών συζητούνται. 

«Ο Ρόλος των «Αντιλήψεων για τους Άλλους Πελάτες» στη Διαμόρφωση της Ικανοποίησης και των Προθέσεων Συμπεριφοράς

στο Χώρο των Γυμναστηρίων»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Θεοδωράκης Νίκος

Σελίδες: 24-35

 

Περίληψη:

Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις που έχουν τα μέλη γυμναστηρίων για τους άλλους πελάτες, αλλά και το ρόλο αυτών των αντιλήψεων στη διαμόρφωση της ικανοποίησης και της μελλοντικής συμπεριφοράς τους. Ειδικότερα, εξετάστηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ικανοποίησης στη σχέση μεταξύ των «αντιλήψεων για τους άλλους πελάτες» των θετικών σχολίων και της πρόθεσης για επανάληψη αγοράς της υπηρεσίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 215 πελάτες δύο ιδιωτικών γυμναστηρίων. Ακολουθώντας τη διαδικασία που προτάθηκε από τους Barron και Kenny (1986), τα αποτελέσματα μίας σειράς αναλύσεων πολλαπλής παλινδρόμησης παρείχαν μερική υποστήριξη στις υποθέσεις της έρευνας δείχνοντας ότι η ικανοποίηση αποτελεί διαμεσολαβητικό παράγοντα μόνο στην περίπτωση των προθέσεων επαναγοράς της υπηρεσίας. Θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές παρατίθενται αναλυτικά. 

«Καθορίζει ο βαθμός ανάμιξης των θεατών με μια αθλητική δραστηριότητα την αποτελεσματικότητα της χορηγίας; Η περίπτωση αγώνων Kick Boxing»

 

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Ντοβόλη, Α., Μπαλάσκα Π., & Καϊμακάμης, Δ.

Σελίδες: 36-44

 

Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί το ποσοστό αναγνωρισημότητας των χορηγών από του θεατές μιας διοργάνωσης kick-boxing, που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη, και να εκτιμηθεί κατά πόσο η Ανάμειξη με το συγκεκριμένο άθλημα (ως πολυδιάστατη έννοια) σχετίζεται με τον βαθμό αναγνωρισιμότητας των χορηγών και την πρόθεση για αγορά προϊόντων τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 179 θεατές μιας διοργάνωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας kick-boxing. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τροποποιημένα: α) το ερωτηματολόγιο των Alexandris et al., (1997) και το ερωτηματολόγιο των Kyle et al. (2006). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 60% των θεατών αναγνώρισαν κάποιον από τους χορηγούς της διοργάνωσης. Επίσης, η Ανάμειξη με το άθλημα επιβεβαιώθηκε ότι παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην αναγνωρισημότητα της χορηγίας (ως προς της διαστάσεις της Έλξης και Σημαντικότητας), όσο και στην πρόβλεψη της πρόθεσης για αγορά προϊόντων των χορηγών (ως προς την διάσταση της Έλξης). Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών θα συζητηθούν στο άρθρο. 

«Ποδηλασία Βουνού και Προφίλ Συμμετεχόντων»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Ζαφειρούδη, Α., Κουθούρης, Χ., & Παντίδης, Γ.

Σελίδες: 45–57

Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σκιαγράφηση του προφίλ συμμετεχόντων ενηλίκων ατόμων σε διοργάνωση ορεινής ποδηλασίας αναφορικά της έννοιας της ανάμειξης. Η ανάμειξη ενός ατόμου σε μια αθλητική δραστηριότητα εκφράζεται από τρείς διαστάσεις: α) της έλξης προς τη δραστηριότητα, β) της αυτoέκφρασης μέσω της δραστηριότητας και γ) της κεντρικότητας της δραστηριότητας στη ζωή του ατόμου. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η έννοια της ανάμειξης, σε σχέση με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των ποδηλατών. Στην έρευνα συμμετείχαν 150 ενήλικα άτομα (112 άνδρες και 38 γυναίκες) τα οποία έλαβαν μέρος σε υπαίθρια διοργάνωση με ποδήλατα βουνού. Για την καταγραφή της ανάμειξης έγινε χρήση της κλίμακα των Kyle και συνεργατών (2004). Η αξιοπιστία της κλίμακας επιβεβαιώθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικά στατιστικές διαφορές στην οικογενειακή κατάσταση σε όλες τις διαστάσεις της ανάμειξης (p<0.01), καθώς οι ‘άγαμοι’ ποδηλάτες σημείωσαν μικρότερες τιμές από τις αντίστοιχες των ‘έγγαμων’. Επιπλέον η ανάλυση διακύμανσης ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<.001) μεταξύ όλων των υπό-ομάδων διαφορετικής ηλικίας, με την ομάδα των ποδηλατών μεγαλύτερης ηλικίας να σημειώνουν τις μεγαλύτερες τιμές. Τα αποτελέσματα της συζήτησης στοχεύουν στη διάδοση της ποδηλασίας βουνού στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και την περαιτέρω αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων. 

«Φιλικές στο Περιβάλλον Υπηρεσίες σε Αθλητικά Κέντρα Διερεύνηση Απόψεων Ελλήνων φοιτητών»

Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής  Έτος: 2014 Τόμος: 11 Τεύχος: 2

Συγγραφείς: Κουθούρης Χ., Παναγιωτίδου, Δ., Κοντογιάννη, Ε., Ζαφειρούδη, Α., & Αλεξανδρής, Κ.

Σελίδες: 58– 74

Περίληψη:

Η παρούσα εργασία διερεύνησε τις απόψεις Ελλήνων φοιτητών/φοιτητριών έναντι των φιλικών στο Περιβάλλον υπηρεσιών που παρέχουν αθλητικά κέντρα. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι πιθανές διαφορές λόγω διαφορετικού φύλου και λόγω συμμετοχής ή μη συμμετοχής των φοιτητών σε δράσεις άσκησης. Δείγμα αποτέλεσαν 300 φοιτητές (34,3% άνδρες και 65,7% γυναίκες) οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με τις ακόλουθες κλίμακες: «Συμμόρφωση Αθλητικών Κέντρων με Φιλικές στο Περιβάλλον Υπηρεσίες», «Φιλική στο Περιβάλλον Πολιτική στην Ελλάδα», «Προδιάθεση Υιοθέτησης Συνηθειών Φιλικών στο Περιβάλλον» (Kouthouris & Kontogianni, 2013) και της κλίμακας «Προφορική Επικοινωνία» (Zeithaml και συν. 1996). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης t-test μεταξύ φοιτητών διαφορετικού φύλου υποστήριξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών σε όλες τις κλίμακες (p<.01) με τις φοιτήτριες να σημειώνουν τιμές υψηλότερες των φοιτητών. Επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν στην ανεξάρτητη μεταβλητή «συμμετοχή ή μη συμμετοχή σε δράσεις άσκησης» στις κλίμακες «προδιάθεση υιοθέτησης συνηθειών φιλικών στο περιβάλλον» και «προφορικής επικοινωνίας» (p<0.1) όπου οι φοιτητές που αθλούνται σημείωσαν υψηλότερες τιμές αντίστοιχα από τους φοιτητές που δε συμμετέχουν σε δράσεις άσκησης. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι φοιτήτριες και συνολικά οι φοιτητές/τριες που αθλούνται εκδηλώνουν υψηλότερη πρόθεση για επιλογή αθλητικών κέντρων που παρέχουν ή σκοπεύουν να παρέχουν στο μέλλον φιλικές στο περιβάλλον υπηρεσίες.Επόμενο Συνέδριο

24- 26 Ιανουαρίου 2020
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Find us on Google+  Link with us on LinkedIn  Watch us on YouTube  Watch us on Vimeo  Find us on Instagram

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ