«Διερεύνηση των Κινήτρων, της Ποιότητας Υπηρεσιών, της Δέσμευσης & της Πρόθεσης για Επανάληψη Συμμετοχής σε Πελάτες Ιδιωτικών Γυμναστηρίων»

«Διερεύνηση των Κινήτρων, της Ποιότητας Υπηρεσιών, της Δέσμευσης & της Πρόθεσης για Επανάληψη Συμμετοχής σε Πελάτες Ιδιωτικών Γυμναστηρίων»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 10, Τεύχος 1
2013
Σελίδες: 
44-57
issn: 
1791-6933
«Διερεύνηση των Κινήτρων, της Ποιότητας Υπηρεσιών, της Δέσμευσης & της Πρόθεσης για Επανάληψη Συμμετοχής σε Πελάτες Ιδιωτικών Γυμναστηρίων»
Μαρία Μαυροπούλου, Χαρίλαος Κουθούρης & Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης*

2013
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν ο έλεγχος για πιθανή διαφοροποίηση των μεταβλητών των κινήτρων, της ποιότητας υπηρεσιών, της δέσμευσης και της πρόθεσης για επανάληψη συμμετοχής λόγω των διαφορετικών δημογραφικών χαρακτηριστικών πελατών ιδιωτικών γυμναστηρίων. Ακόμη η διερεύνηση της προβλεπτικής ικανότητας των κινήτρων, της ποιότητας υπηρεσιών και της δέσμευσης έναντι της έννοιας της επανάληψης συμμετοχής σε προγράμματα γυμναστηρίων. Χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες: της παρακίνησης των Pelletier και συν. (1995), της ποιότητας υπηρεσιών και της ψυχολογικής δέσμευσης των Αλεξανδρής και συν. (2004 & 2002 αντίστοιχα) και η κλίμακα της πρόθεσης για επανάληψη συμμετοχής των Κουθούρης και Αλεξανδρής (2005). Τα αποτελέσματα δεν υποστήριξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές λόγω των διαφορετικών δημογραφικών χαρακτηριστικών των πελατών σε καμία από τις εξεταζόμενες μεταβλητές. Η εφαρμογή πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόμησης υποστήριξε την ικανότητα της ποιότητας των υπηρεσιών, της ψυχολογικής δέσμευσης και των κινήτρων στην επιτυχή πρόβλεψη της πρόθεσης για επανάληψη συμμετοχής. Συμπερασματικά, η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ της ποιότητας των υπηρεσιών, των κινήτρων που ωθούν τους ασκούμενους σε δράσεις άσκησης, της δέσμευσης των πελατών για άσκηση και της πρόθεσης για επανάληψη συμμετοχής, βοηθούν τις διοικήσεις των αθλητικών οργανισμών να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν και να ικανοποιούν το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους. Λέξεις κλειδιά: αθλητικά κέντρα, συμμετέχοντες, άσκηση.

Λέξεις Κλειδιά: 

αθλητικά κέντρα, συμμετέχοντες, άσκηση

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr