Παράγοντες που Διαμορφώνουν τη Συμμετοχή στη Χιονοδρομία Αναψυχής. Διαφορές λόγω Δημογραφικών Χαρακτηριστικών και Συχνότητας Συμμετοχής

Παράγοντες που Διαμορφώνουν τη Συμμετοχή στη Χιονοδρομία Αναψυχής. Διαφορές λόγω Δημογραφικών Χαρακτηριστικών και Συχνότητας Συμμετοχής

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 4, Τεύχος 2
2007
Σελίδες: 
2-21
issn: 
1791-6933
Παράγοντες που Διαμορφώνουν τη Συμμετοχή στη Χιονοδρομία Αναψυχής. Διαφορές λόγω Δημογραφικών Χαρακτηριστικών και Συχνότητας Συμμετοχής
Σεβαστία Αβουρδιάδου, Κωνσταντίνος Αλεξανδρής & Χαρίλαος Κουθούρης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2007
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των λόγων που αναστέλλουν τα άτομα να συμμετάσχουν στη χιονοδρομία αναψυχής καθώς και η εξέταση πιθανών διαφορών μεταξύ διαφορετικών δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής. Στην έρευνα συμμετείχαν 301 έλληνες χιονοδρόμοι αναψυχής (65,1% άνδρες, 34,9% γυναίκες). Για την καταγραφή των ανασταλτικών λόγων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Alexandris και Carroll (1997a). Τα αποτελέσματα ανέδειξαν έξι παράγοντες: α) έλλειψη ενδιαφέροντος (Μ=2,21 SD=1,34), β) ατομικοί ψυχολογικοί λόγοι (Μ=2,92 SD=1,34), γ) έλλειψη παρέας (Μ=3,06 SD=1,45), δ) προβλήματα σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες (Μ=2,74 SD=1,24), ε) προβλήματα οικονομικά / πρόσβασης (Μ=3,20 SD=1,49) και ζ) έλλειψη χρόνου (Μ=3,13 SD=1,55). Παράλληλα ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δημογραφικών υποομάδων α) διαφορετικού φύλου, άνδρες / γυναίκες μόνον στους παράγοντες: ατομικά/ ψυχολογικά εμπόδια (t=2,67, p<,01), έλλειψη χρόνου (t=-2,17, p<,05) και β) διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου, στον παράγοντα έλλειψη ενδιαφέροντος (F=2,87, p<,05) μεταξύ αποφοίτων Δημοτικού (M=4,88, Τ.Α=2,58), αποφοίτων Γυμνασίου / Λυκείου (Μ=2,11, Τ.Α=1,37), Ι.Ε.Κ. (Μ=2,08, Τ.Α=1,20) και Α.Ε.Ι. (Μ=2,28, Τ.Α=1,51). Ακόμη σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές σε όλους τους ανασταλτικούς παράγοντες αναφορικά με τη διαφορετική συχνότητα συμμετοχής (F=18,72, p<,001). Οι διοικήσεις των χιονοδρομικών κέντρων πρέπει να αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες με ανάλογες στρατηγικές μάρκετινγκ, για να αυξήσουν το πελατειακό τους δυναμικό. Λέξεις κλειδιά: ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής, χιονοδρομία αναψυχής, δημογραφικά χαρακτηριστικά, συχνότητα συμμετοχής.

Λέξεις Κλειδιά: 

ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής, χιονοδρομία αναψυχής, δημογραφικά χαρακτηριστικά, συχνότητα συμμετοχής.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr