Η επίδραση της «Πράσινης διαμόρφωσης των σχολικών αυλών», στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη μάθηση, τη σωματική, την κοινωνική και την ψυχική υγεία μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η επίδραση της «Πράσινης διαμόρφωσης των σχολικών αυλών», στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη μάθηση, τη σωματική, την κοινωνική και την ψυχική υγεία μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 7, Τεύχος 2
2010
Σελίδες: 
19-37
issn: 
1791-6933
Η επίδραση της «Πράσινης διαμόρφωσης των σχολικών αυλών», στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη μάθηση, τη σωματική, την κοινωνική και την ψυχική υγεία μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ιωάννης Γαρίτσης, Χαρίλαος Κουθούρης, Αγλαΐα Ζαφειρούδη και Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Α.Π.Θ.

2010
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του διαφορετικού βαθμού «πράσινης διαμόρφωσης σχολικών αυλών», στις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη μάθηση, τη σωματική, κοινωνική και ψυχική τους υγεία. Στην έρευνα συμμετείχαν 180 μαθητές-τριες της 6ης τάξης του δημοτικού (85 αγόρια & 95 κορίτσια) τριών σχολείων των Νομών Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Η διαδικασία της επιλογής των σχολείων έγινε με κριτήριο το βαθμό «πράσινης» διαμόρφωσης των σχολικών τους αυλών. Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη στα ελληνικά κλίμακα των Dyment και Bell (2005). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης υποστήριξαν ότι ο βαθμός της «πράσινης» διαμόρφωσης των σχολικών αυλών επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την αντίληψη των μαθητών-τριών σχετικά με α) την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση (F(2,177)=30.501, p< .05) , β) τη μάθηση (F(2,177)=26.798, p< .05), γ) τη σωματική τους υγεία (F(2,177)=23.851, p< .05), δ) την κοινωνικότητά τους (F(2,177)=66.925, p< .05) και ε) την ψυχική τους υγεία (F(2,177)=31.336, p< .05). Αναλυτικότερα στατιστικά σημαντικές διαφορές αναδείχθηκαν (p<01) μεταξύ ομάδων μαθητών με υψηλότερο επίπεδο «πράσινα διαμορφωμένης σχολικής αυλής» από αυτό των αντίστοιχα χαμηλότερου επιπέδου σε όλες τις εξεταζόμενες μεταβλητές. Η παρούσα έρευνα υποστηρίζει ότι κάθε προσπάθεια για βελτίωση ‘της πράσινης διαμόρφωσης των σχολικών αυλών’ συνεισφέρει άμεσα στην αντίστοιχη βελτίωση της υγείας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της παρεχόμενης εκπαίδευσης και γενικά της ποιότητα ζωής του μαθητικού πληθυσμού κάθε σχολικής μονάδος.

Λέξεις Κλειδιά: 

Σχολικές αυλές, Πράσινη διαµόρφωση, ∆είκτες υγείας µαθητών, Περιβαλλοντική συνείδηση.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr