16o Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής

16o Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής

16o Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής

Με ιδιαίτερη χαρά η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (www.elleda.gr) ενημερώνει ότι το 16ο ετήσιο συνέδριό της με διεθνή συμμετοχή θα διοργανωθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου (Μ. Αλεξάνδρου 57, Θεσσαλονίκη), την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20, ΣΑΒΒΑΤΟ 21, και την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015, υπό τον τίτλο: "Στρατηγικές Ανάπτυξης και Καλές Πρακτικές στη Διοίκηση του Αθλητισμού και της Αναψυχής".

H διοργάνωση του συνεδρίου έχει ως στόχο:

 1. την προβολή των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τεχνικών στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού και αναψυχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 2. τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αλληλεπίδρασης των συνέδρων, των επιστημόνων και των στελεχών από την αγορά εργασίας,
 3. την παρουσίαση των τεχνικών και των μεθόδων που εφαρμόζονται στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων,
 4. τη διάδοση της γνώσης μέσω της δημοσίευσης των εργασιών στα πρακτικά του συνεδρίου.


Στο συνέδριο περιλαμβάνονται στρογγυλές τράπεζες, προφορικές παρουσιάσεις επιστημονικών / επαγγελματικών εργασιών και αναρτημένων ανακοινώσεων (poster), καθώς και σεμινάρια με εξειδικευμένη επιστημονική και επαγγελματική θεματολογία, η οποία αντλείται από τους χώρους της διοίκησης του αθλητισμού σε όλες τις εκφάνσεις του (ερασιτεχνικός, επαγγελματικός, σχολικός, της αναψυχής, του αθλητικού τουρισμού και του ελεύθερου χρόνου).

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής (στο συνέδριο και στα σεμινάρια) και σε όσους παρουσιάσουν εργασία θα δοθεί ανάλογο πιστοποιητικό.

Σημαντικές ημερομηνίες
25.10.2015: Υποβολή περιλήψεων για αξιολόγηση (το χρονικό πλαίσιο δεν επιτρέπει καμία δυνατότητα παράτασης).
26.10.2015 - 28.10.2015: Αξιολόγηση των περιλήψεων από τους κριτές του συνεδρίου και αποστολή προς τους συγγραφείς της απόφασης ή των διορθώσεων.
28.10.2015 - 4.11.2015 Διόρθωση και αποστολή των εργασιών από τους συγγραφείς προς της επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου, βάσει των προτάσεων των κριτών. Οι εργασίες που δεν θα διορθωθούν δεν θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου.
20.11.2015 - 22.11.2015: Διεξαγωγή του συνεδρίου.

Οδηγίες υποβολής προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων

Γενικές πληροφορίες
Στο συνέδριο προσκαλούνται επιστημονικές και επαγγελματικές εργασίες, οι οποίες θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου με διαδικασία ανώνυμης αξιολόγησης και μπορούν να παρουσιαστούν είτε προφορικά, είτε με τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster).

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή εγγράφου word, στη συντονίστρια της διαδικασίας αξιολόγησης Δρ. Δράκου Αμαλίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση adrakou@phed.auth.gr.

Οι εργασίες που δεν θα κατατεθούν στα χρονικά όρια που ορίζονται ή δεν θα πληρούν τις οδηγίες συγγραφής (βλ. παρακάτω) δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για να τεθεί μία εργασία σε διαδικασία κρίσης θα πρέπει να αποσταλεί στην επιστημονική επιτροπή με φαξ (2310 - 775 108), ή mail (adrakou@phed.auth.gr) το αποδεικτικό της καταβολής του δικαιώματος παρακολούθησης του συνεδρίου.
Η καλύτερη επιστημονική εργασία, μετά από επιλογή της επιτροπής, θα βραβευτεί με ειδική αναγνώριση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Οδηγίες συγγραφής των περιλήψεων

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά: Microsoft Word 7.0, Times New Roman 11, μονό διάστημα.
 • Τίτλος: Σύντομος (15 λέξεις μέγιστο) με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 • Ονοματεπώνυμο όλων των συγγραφέων: Πεζά τονισμένα γράμματα με πρώτο το επίθετο και δεύτερο το αρχικό του ονόματος (π.χ. Παπαδόπουλος, Γ.1 Παπαδοπούλου, Β.2). Να υπογραμμισθεί το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει.
 • Ίδρυμα / Επαγγελματικός φορέας: Πεζά τονισμένα γράμματα.
 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 • Οι εργασίες μπορεί να έχουν έκταση: α) μιας σελίδας (περίληψη) ή β) σύντομων άρθρων τριών σελίδων (short paper). Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου.
 • Το κείμενο της περίληψης δεν πρέπει ξεπερνά τη μία σελίδα.
 • Στο κείμενο των σύντομων 3σέλιδων άρθρων ενώ συμπεριλαμβάνεται η περίληψη δεν προσμετράται στον αριθμό των σελίδων.
 • Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων (πόστερ) είναι 80 cm (Π) x 100 cm (Y).
 • Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα τοποθετηθούν σε προκαθορισμένο χώρο του συνεδρίου, όπου ο συγγραφέας της εργασίας πρέπει να βρίσκεται με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, προκειμένου να την παρουσιάσει και να απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις των συνέδρων.
 • Οι προφορικές παρουσιάσεις θα έχουν διάρκεια δέκα (10) λεπτών.

Δομή επιστημονικών εργασιών με τη μορφή: α) προφορικής ανακοίνωσης ή β) αναρτημένων ανακοινώσεων (poster)

 • Τίτλος, Περίληψη, Εισαγωγή, Ερευνητικοί Στόχοι, Σύντομη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Μεθοδολογία (δείγμα, όργανα μέτρησης, διαδικασία συλλογής δεδομένων), αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα, βιβλιογραφικές αναφορές).
 • Πίνακες: Περιλαμβάνονται μέσα στο κείμενο στη θέση που επιλέγει ο/η συγγραφέας.
 • Φωτογραφίες: Σε μορφή JPEG.
 • Δομή επαγγελματικών εργασιών με τη μορφή προφορικής ανακοίνωσης
 • Στο συνέδριο μπορούν να παρουσιάζονται και επαγγελματικές εργασίες που θα πραγματεύονται εφαρμοσμένα παραδείγματα αθλητικών προγραμμάτων, ή μελέτες περιπτώσεων που αναδεικνύουν καλές πρακτικές στους τομείς της διοίκησης, σχεδιασμού, πολιτικής και μάρκετινγκ.
 • Τίτλος, Εισαγωγή , Περιγραφή Προβλήματος / Στόχοι Εργασίας, Περιεχόμενο του Προγράμματος / Περιγραφή Περιπτωσιακής Μελέτης, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία.
 • Πίνακες: Περιλαμβάνονται μέσα στο κείμενο στη θέση που επιλέγει ο/η συγγραφέας. Φωτογραφίες: Σε μορφή JPEG

Κριτήρια για την αξιολόγηση εργασιών / αναρτημένων ανακοινώσεων

Οι εργασίες θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Συνάφεια με το θέμα του συνεδρίου.
 • Σαφήνεια των ερευνητικών στόχων – διατύπωση του προβλήματος.
 • Σύνδεση μεταξύ τίτλου - στόχων – ανασκόπησης της βιβλιογραφίας – μεθοδολογίας – αποτελεσμάτων - συμπερασμάτων.
 • Εγκυρότητας και αξιοπιστίας της μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων.
 • Επάρκεια της συζήτησης των αποτελεσμάτων.
 • Θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
 • Πρακτικό ενδιαφέρον της περιπτωσιακής μελέτης.

Πρόγραμμα του συνεδρίου

Το συνοπτικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα αναρτηθεί το προσεχές διάστημα.

Εγγραφή στο συνέδριο

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 30 ευρώ για σύνεδρους, 10 ευρώ για φοιτητές/ριες (δωρεάν για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας). Για την εγγραφή απαιτείται η κατάθεση των χρημάτων στην Τράπεζα Πειραιώς δηλώνοντας το όνομα του καταθέτη στα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού: 5227-058989-650
ΙΒΑΝ: GR8801722270005227058989650

 • Τουλάχιστον 1 από τους συγγραφείς μίας ανακοίνωσης θα πρέπει να εγγραφεί στο συνέδριο.
 • Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει κάποιος ως συγγραφέας σε περισσότερες από 3 ανακοινώσεις, ανεξάρτητα από τη σειρά.
 • Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των περιλήψεων για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους.
 • Η ενσωμάτωση της εργασίας στο πρόγραμμα του συνεδρίου προϋποθέτει την εγγραφή στο συνέδριο.

Επικοινωνία

Γραμματεία του 16ου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής
Διεύθυνση Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, M. Αλεξάνδρου 57, 56 224, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνη: κα Δέσποινα Γκουντενούδη
Τηλέφωνο/Fax: τηλ. 2310 – 762 400 / 2310 – 703 701 - fax: 2310 - 775 108
Email: despoina.goudenoudi@dke.gr

Συντονιστής συνεδρίου: Γεώργιος Γκανάτσιος, Διευθυντής Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, Γενικός Γραμματέας Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.
Τηλ. 6955 - 065 264 – 6944 - 339 825, 2310 - 778 488, 2310 - 703 701.
Email: gganatsios@yahoo.gr

Γραμματεία
Δέσποινα Γκουντενούδη
Τηλέφωνο: 
2310 – 762 400
Email: 
despoina.goudenoudi@dke.gr

Φόρμα Εγγραφής Συνεδρίου

 

Φόρμα Εγγραφής Συνεδρίου

Απλή Συνδρομή: 30 ευρώ

Συνδρομή φοιτητών: 15 ευρώ

Κόστος παρουσίασης εργασίας (περίληψη): 30 ευρώ

Κόστος τρισέλιδης εργασίας (short paper): 50 ευρώ

Για τη συνδρομή απαιτείται η κατάθεση των χρημάτων δηλώνοντας το όνομα του καταθέτη στα ακόλουθα στοιχεία:

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός λογαριασμού: 5227-058989-650

ΙΒΑΝ: GR8801722270005227058989650

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να προ εγγραφείτε στο συνέδριο της ΕλλΕΕΔΑΑ

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr